Έκδοση αποδεικτικών εγγράφων σε δικηγόρο για παροχή υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος

6Β. Ο Αρχιπρωτοκολλητής είναι το αρμόδιο πρόσωπο έκδοσης των αναγκαίων εγγράφων, για την απόδειξη της ιδιότητας του δικηγόρου, σε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, ώστε να δύναται να παρέχει υπηρεσίες ως δικηγόρος σε άλλο κράτος μέλος.