Εγγραφή δικηγόρωv πoυ ασκoύv τo επάγγελμα

6Α.—(1) Κάθε δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα εγγράφεται σε βιβλίο που τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο καλείται 'Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα'.Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ενημερώνει τον Αρχιπρωτοκολλητή για κάθε εγγραφή δυνάμει του εδαφίου αυτού.

(2) Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με αίτηση κάθε προσώπου, του οποίου το όνομα φαίνεται στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, εκδίδει σε αυτό ετήσια άδεια με τη σφραγίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

(3) Ο δικηγόρος που ασκεί το επάγγελμα κατά την έκδοση της ετήσιας άδειάς του καταθέτει στο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου βεβαίωση, σύμφωνα με το τύπο του Πρώτου Πίνακα του παρόντος Νόμου, με σχετική επιβεβαίωση από τον οικείο τοπικό δικηγορικό σύλλογο, δηλώνοντας ότι έχει ως κύριο επάγγελμα την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και ότι είναι έτοιμος να ασκήσει αυτό:

Νοείται ότι ο οικείος τοπικός δικηγορικός σύλλογος, προτού επιβεβαιώσει ότι ο δικηγόρος έχει ως κύριο επάγγελμα την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος και ότι είναι έτοιμος να ασκήσει αυτό, διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, μέσω του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων ότι ο δικηγόρος είναι εγγεγραμμένος ως εισφορέας δικηγόρος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(4) Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αίτησης Επιτροπής του Τοπικού Δικηγορικού Συλλόγου, νομιμοποιείται να διαγράφει δικηγόρο από το Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η σχετική εγγραφή έγινε με ψευδείς παραστάσεις, χωρίς να συντρέχουν οι πραγματικές και νομικές προϋποθέσεις:

Νοείται ότι το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου εκδίδει την απόφασή του για την αίτηση, αφού ακούσει τα ενδιαφερόμενα μέρη.

(5) Καμιά διάταξη που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται σε—

(α) Οποιοδήποτε νομικό λειτουργό·

(β) οποιοδήποτε κυβερνητικό λειτουργό εξουσιοδοτημένο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να εμφανίζεται, παρίσταται σε δικαστήριο (plead) και ενεργεί σε οποιαδήποτε διαδικασία στην οποία η Δημοκρατία, η κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε από τους λειτουργούς της υπό την επίσημή του ιδιότητα είναι διάδικος·

(γ)  οποιοδήποτε Δημόσιο Κατήγορο ο οποίος υπάγεται στη Νομική Υπηρεσία.