Εγγραφή δικηγόρωv

6.-(1) Κάθε πρόσωπo τo oπoίo έλαβε πιστoπoιητικό από τo Νoμικό  Συμβoύλιo τo oπoίo αvαφέρει ότι αυτό δικαιoύται vα εγγραφεί ως δικηγόρoς, με τηv πληρωμή εκατό ευρώ (€100) θα εγγράφεται σε βιβλίo πoυ τηρείται από τov Αρχιπρωτoκoλλητή, τo oπoίo θα καλείται "Μητρώo τωv Δικηγόρωv".

Πoσoστό πενήντα τoις εκατό τoυ καταβαλλόμεvoυ τέλoυς εγγραφής δικηγόρωv καταβάλλεται στo Συμβoύλιo τoυ Παγκύπριoυ Δικηγoρικoύ Συλλόγoυ.

Ο Αρχιπρωτοκολλητής ενημερώνει το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για κάθε νέα εγγραφή δυνάμει του εδαφίου αυτού.

(2) Ο Αρχιπρωτoκoλλητής, με αίτηση κάθε πρoσώπoυ τoυ oπoίoυ τo όvoμα φαίvεται στo Μητρώo τωv Δικηγόρωv, θα εκδίδει σε αυτό πιστoπoιητικό εγγραφής με τη σφραγίδα τoυ Αvωτάτoυ Δικαστηρίoυ.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), δικηγόροι οι οποίοι εγγράφονται στο Μητρώο των Δικηγόρων, το οποίο τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή, αυτόματα εγγράφονται σε βιβλίο το οποίο τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο καλείται "Μητρώο των Δικηγόρων που τηρείται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο".

(4) Το Μητρώο των Δικηγόρων που τηρείται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο εξυπηρετεί τους σκοπούς οι οποίοι προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (8) του άρθρου 6Α και τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή.

(5)(α) Εξαιρουμένων των δικηγόρων οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο των Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα και των συνταξιούχων δικηγόρων, δικηγόρος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο των Δικηγόρων που τηρείται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, καταβάλλει στο Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου ετησίως, όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Δικηγόρων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2023, ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και αναθεωρείται από το Συμβούλιο όταν αυτό θεωρηθεί σκόπιμο.

(β) Τα ακόλουθα πρόσωπα εξαιρούνται από την υποχρέωση η οποία προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α):

(i) Ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας και οι υπηρετούντες στη Νομική Υπηρεσία δικηγόροι:

Νοείται ότι, στον ορισμό του όρου «υπηρετούντες στη Νομική Υπηρεσία δικηγόροι» περιλαμβάνονται οι-

(αα) δημόσιοι κατήγοροι·

(ββ) εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου· και

(γγ) μόνιμοι λειτουργοί ή λειτουργοί αορίστου χρόνου οι οποίοι υπηρετούν στη Νομική Υπηρεσία με απόσπαση ή μετακίνηση από άλλα Υπουργεία/ Υπηρεσίες/ Τμήματα του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα·

(ii) οι υπηρετούντες σε θέσεις δικαστικές ή εισαγγελικές σε ευρωπαϊκά ή διεθνή σώματα, καθώς και οι εργαζόμενοι σε τέτοια ή άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή σώματα, οι οποίοι σύμφωνα με τα καθήκοντα της θέσης τους, ασκούν νομικής φύσεως εργασία·

(iii) οι υπηρετούντες στη Δικαστική Υπηρεσία (Δικαστικοί, Νομικοί Βοηθοί, Πρωτοκολλητές) και οι υπηρετούντες σε οποιαδήποτε υπηρεσία στην οποία, σύμφωνα με τα καθήκοντα της θέσης, ασκούν νομικής φύσεως εργασία∙

(iv) οι δικηγόροι οι οποίοι αποκτούν πολιτειακά αξιώματα, λόγω της κατοχής των οποίων, απαγορεύεται η άσκηση άλλου επαγγέλματος∙

(v) οι δικηγόροι οι οποίοι αποκτούν πολιτειακά αξιώματα και οι οποίοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν επιθυμούν να ασκούν δικηγορία.