Πρόληψη αποφυγής

10. Οποιοσδήποτε καταστηματάρχης, προμηθευτής ή έμπορος ο οποίος για εμπορικούς σκοπούς προβαίνει σε οποιεσδήποτε διευθετήσεις ρητές ή σιωπηρές, με οποιοδήποτε εργαζόμενο σύμφωνα με τις οποίες ο εργαζόμενος εκτελεί οποιαδήποτε εργασία για την οποία έχει οριστεί κατώτατος μισθός, βάσει του Νόμου αυτού, θεωρείται για το σκοπό του Νόμου αυτού, ότι είναι ο εργοδότης του εργαζόμενου και η καθαρή αμοιβή που λαμβάνεται από τον εργαζόμενο, αναφορικά με την εργασία, αφού αφαιρεθούν τα αναγκαία έξοδα σε σχέση με την εργασία, θεωρείται μισθός.