Εργαζόμενος που αναμένει για εργασία σε υποστατικά θεωρείται ότι εργοδοτείται

9. Για το σκοπό υπολογισμού του ποσού των μισθών που πρέπει να καταβάλλονται στην περίπτωση εργαζομένου που εργοδοτείται σε οποιαδήποτε εργασία, για την οποία έχει οριστεί κατώτατος μισθός, ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει εργοδοτηθεί καθόλη τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο ήταν παρών στα υποστατικά του εργοδότη, εκτός αν ο εργοδότης αποδεικνύει ότι ήταν παρών χωρίς τη συγκατάθεση του, ρητή ή σιωπηρή, ή ότι ήταν παρών για κάποιο σκοπό που δεν συνδέεται με την εργασία του και άλλον από του να περιμένει να δοθεί σε αυτόν εργασία προς εκτέλεση:

Νοείται ότι-

(α) Όταν ο εργαζόμενος διαμένει στα υποστατικά του εργοδότη δεν θεωρείται ότι εργοδοτείται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε χρόνου κατά τον οποίο είναι παρών στα υποστατικά, εξαιτίας μόνο του γεγονότος ότι διαμένει σε αυτά˙ και

(β) εργάτης ενώ είναι παρών κατά τη διάρκεια κανονικών ωρών γεύματος σε δωμάτιο ή χώρο στον οποίο δεν διεξάγεται εργασία, θεωρείται ότι είναι παρών για σκοπούς που δεν είναι συναφείς με την εργασία του.