Τήρηση μητρώου μισθών

12. Αποτελεί καθήκον κάθε εργοδότη να τηρεί για εργασία για την οποία ισχύει κατώτατος μισθός, τέτοια μητρώα μισθών που είναι αναγκαία για να δείχνουν ότι οι διατάξεις του Νόμου αυτού τηρούνται αναφορικά με πρόσωπα που βρίσκονται στην εργοδότηση του, και αν αυτός παραλείπει να ενεργεί με τον τρόπο αυτό υπόκειται μετά από καταδίκη, αναφορικά με κάθε αδίκημα, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες και επίσης σε επιπρόσθετο πρόστιμο είκοσι πέντε λιρών για κάθε ημέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας η παράλειψη εξακολουθεί μετά την καταδίκη.