Διορισμός λειτουργών και εξουσία εισόδου και επιθεώρησης

13.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει τέτοιους λειτουργούς που δυνατό να κρίνει απαραίτητους για σκοπούς έρευνας οποιωνδήποτε παραπόνων και για σκοπούς εξασφάλισης με άλλο τρόπο της κατάλληλης τήρησης των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(2) Οποιοσδήποτε τέτοιος λειτουργός έχει εξουσία-

(α) Να εισέρχεται κατά οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας στα υποστατικά εργοδότη εντός των οποίων εκτελείται εργασία, για την οποία ισχύει κατώτατος μισθός και να απαιτεί την προσαγωγή μισθοδοτικών καταστάσεων ή άλλου μητρώου μισθών από οποιοδήποε τέτοιο εργοδότη και να επιθεωρεί και εξετάζει αυτά και να λαμβάνει αντίγραφο οποιουδήποτε ουσιαστικού μέρους αυτών.

(β) Να εξετάζει, είτε μόνος είτε στην παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, όπως θεωρεί ορθό, αναφορικά με οποιαδήποτε θέματα βάσει του Νόμου αυτού, οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο βρίσκει σε οποιαδήποτε υποστατικά, εντός των οποίων διεξάγεται εργασία, για την οποία ισχύει κατώτατος μισθός, ή για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι εργάζεται ή ότι έχει εργαστεί σε οποιαδήποτε εργασία για την οποία ισχύει κατώτατος μισθός, και να απαιτεί όπως, κάθε τέτοιο πρόσωπο, εξετάζεται με τον τρόπο αυτό, και υπογράφει δήλωση για την αλήθεια των θεμάτων, αναφορικά με τα οποία εξετάζεται με τον τρόπο αυτό.

(3) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμποδίζει ή παρενοχλεί οποιοδήποτε λειτουργό, κατά την άσκηση των εξουσιών που δίνονται από το άρθρο αυτό ή παραλείπει ή αρνείται να προσαγάγει οποιαδήποτε μισθοδοτική κατάσταση ή οποιοδήποτε άλλο μητρώο μισθών, το πρόσωπο αυτό υπόκειται μετά από καταδίκη αναφορικά με κάθε αδίκημα σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) και αν οποιοδήποτε πρόσωπο συντάσσει ή μεριμνά ώστε να συνταχούν ή εν γνώσει του επιτρέπει τη σύνταξη οποιασδήποτε μισθοδοτικής κατάστασης ή μητρώου μισθών ή αρχείου πληρωμών τα οποία είναι ψευδή σε οποιαδήποτε ουσιαστική λεπτομέρεια ή προσάγει ή μεριμνά ώστε να προσαχθεί ή εν γνώσει του επιτρέπει να προσαχθεί οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση ή αρχείο σε οποιοδήποτε λειτουργό που ενεργεί κατά την άσκηση των εξουσιών που δίνονται από το άρθρο αυτό, γνωρίζοντας ότι αυτά είναι ψευδή, ή παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες σε οποιοδήποτε τέτοιο λειτουργό γνωρίζοντας ότι αυτές είναι ψευδείς, υπόκειται μετά από καταδίκη σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.