Φιλοδώρημα εις διδασκαλίσσας εις τινας περιπτώσεις

52. Εάν εις διδασκάλισσαν της οποίας ο διορισμός εις συντάξιμον θέσιν έχει επικυρωθή και η οποία έχει συμπληρώσει συντάξιμον υπηρεσίαν ουχί μικροτέραν των τριών ετών, επιτραπή όπως αφυπηρετήση λόγω επικειμένου γάμου ή γάμου ή συνεπεία γάμου ή τεκνογονίας ή υιοθετήσεως τέκνου ηλικίας ουχί μεγαλυτέρας των εξ ετών και αύτη δεν δικαιούται εις σύνταξιν δυνάμει του άρθρου 51, χορηγείται εις αυτήν φιλοδώρημα ίσον προς το εν δωδέκατον των κατά την ημερομηνίαν αφυπηρετήσεως μηνιαίων συνταξίμων απολαβών αυτής δι’ έκαστον συμπεπληρωμένον μήνα υπηρεσίας εάν προσκομίση εντός εξ μηνών από της αφυπηρετήσεως αυτής ή εντός τοιαύτης μακροτέρας προθεσμίας όσην ο Υπουργός Οικονομικών ήθελεν επιτρέψει εις οιανδήποτε ειδικήν περίπτωσιν, ικανοποιητικόν αποδεικτικόν του γάμου ή της τεκνογονίας αυτής ή της υπ’ αυτής υιοθετήσεως τέκνου.