Ηλικία αφυπηρετήσεως

53.-(1) Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρετήσεως απάντων των διδασκάλων είναι η των εξήκοντα ετών:

Νοείται ότι-

(α) εις διδάσκαλον ο οποίος συμπληροί την ηλικίαν υποχρεωτικής αφυπηρετήσεως κατά την διάρκειαν του σχολικού έτους δύναται να επιτραπή υπό του Υπουργού Παιδείας όπως συνεχίση να υπηρετή μέχρι τέλους του σχολικού έτους~

(β) το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να απαιτήση παρά διδασκάλου όπως αφυπηρετήση επί τη συμπληρώσει ηλικίας κατά πέντε έτη μικροτέρας της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρετήσεως αυτού ή καθ’ οιονδήποτε μεταγενέστερον χρόνον και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού δύναται να επιτρέψη εις διδάσκαλον όπως αφυπηρετήση επί τη συμπληρώσει ηλικίας κατά πέντε έτη μικροτέρας της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρετήσεως αυτού ή καθ’ οιονδήποτε μεταγενέστερον χρόνον, ωσαύτως δε προκειμένου περί διδασκαλίσσης ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού να επιτρέψη εις αυτήν όπως αφυπηρετήση λόγω επικειμένου γάμου ή γάμου ή συνεπεία γάμου ή τεκνογονίας αυτής ή λόγω υιοθετήσεως υπ’ αυτής τέκνου ηλικίας ουχί μεγαλυτέρας των εξ ετών.

(γ) το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται, εάν θεωρή τούτο επιθυμητόν προς το συμφέρον της εκπαιδεύσεως, να επιτρέψη εις διδάσκαλον όπως παραμείνη εν τη υπηρεσία μετά την ημερομηνία καθ’ ην συμπληρούται η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρετήσεως αυτού επί τοσούτο χρονικόν διάστημα όσον το Συμβούλιον ήθελε ορίσει.

(2) Ο Υπουργός Παιδείας δύναται καθ’ οιονδήποτε χρόνον να ζητήση παρ’ οιουδήποτε διδασκάλου την προσαγωγήν τοιούτων αποδεικτικών της ημερομηνίας γεννήσεως αυτού οία ήθελεν ορίσει το Υπουργικόν Συμβούλιον.