Ωφελήματα δασκάλων με υπηρεσία σε οργανισμό

51Δ.-(1) Εάν δάσκαλος, ο οποίος διορίστηκε ή ήθελε διοριστεί στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1992, είχε ή έχει προϋπηρεσία σε οργανισμό, η προϋπηρεσία αυτή λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία για τον καθορισμό του μήκους υπηρεσίας που του δίδει δικαίωμα σε ωφελήματα και για τον υπολογισμό των ωφελημάτων αφυπηρέτησης που θα δικαιούται να λάβει από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είτε ο διορισμός του στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία έγινε ή ήθελε γίνει αμέσως είτε μετά από διακοπή. Ο οργανισμός καταβάλλει στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας κατά την αποχώρηση του υπαλλήλου από τον οργανισμό ή μετά την έναρξη της ισχύος του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1992 εφάπαξ ποσό ίσο με το ένα δωδέκατο των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας στον οργανισμό καθώς και το διπλάσιο τυχόν εισφορών που κατέβαλε ο υπάλληλος για τη μεταβίβαση της σύνταξης στη χήρα και τα τέκνα του μαζί με τόκο πάνω σε όλα τα ποσά από την ημέρα της αποχώρησης μέχρι την ημέρα της καταβολής προς τέτοιο επιτόκιο όσο καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός Οικονομικών με βάση το εδάφιο (4) του άρθρου 62Ι:

Νοείται ότι αν στον υπάλληλο καταβλήθηκε από τον οργανισμό οποιοδήποτε ωφέλημα υπό μορφή φιλοδωρήματος ή εισφορών εργοδότη σε Ταμείο Προνοίας, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται μόνον αν ο υπάλληλος εκλέξει να καταβάλει στην Κυβέρνηση το ωφέλημα αυτό με τόκο όπως αναφέρεται στο παρόν εδάφιο, οπότε ο οργανισμός δεν υποχρεούται στην καταβολή του εφάπαξ ποσού που αναφέρεται στο εδάφιο αυτό.

(2) Στο παρόν άρθρο ο όρος “οργανισμός” έχει την έννοια που του δίδεται με το εδάφιο (3) του άρθρου 51Β.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση δασκάλου ο οποίος αφυπηρέτησε πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1992, στην περίπτωση όμως αυτή αναθεωρείται μόνο η ετήσια σύνταξη του από την πρώτη του μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία αυτή.