Οικειοθελής πρόωρος αφυπηρέτησις

51Γ.-(1)(α) Όταν δάσκαλος, που κατέχει συντάξιμη θέση και συμπλήρωσε υπηρεσία πέντε ή περισσότερα έτη και ηλικία όχι μικρότερη των σαράντα πέντε ετών, υποβάλει αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση από την υπηρεσία, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, δύναται να επιτρέψει την πρόωρη αφυπηρέτηση του. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη και το εφάπαξ ποσό παγοποιούνται και καταβάλλονται αμέσως μετά που αυτός θα συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα πέντε ετών. Η σύνταξη και το εφάπαξ ποσό θα υπολογίζονται δυνάμει του άρθρου 46 και με βάση τις συντάξιμες απολαβές του κατά την ημέρα της πρόωρης αφυπηρέτησης του και θα αυξάνονται κατά οποιοδήποτε ποσοστό που τυχόν ήθελαν αυξηθεί οι συντάξεις μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρέτησης του και της ημερομηνίας καταβολής της σύνταξης και του εφάπαξ ποσού δυνάμει οποιουδήποτε νόμου που προνοεί για αύξηση των συντάξεων ή δυνάμει οποιουδήποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου που προνοεί για τιμαριθμική αύξηση των συντάξεων.

(β) Οσάκις διδάσκαλος, όστις κατέχει συντάξιμον θέσιν αλλά δεν ικανοποιεί τους άλλους όρους της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου έχει όμως συντάξιμον υπηρεσίαν ουχί ολιγωτέραν των τριών ετών, παραιτήται της θέσεως του κατόπιν αδείας της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ούτος λαμβάνει αμέσως μετά την παραίτησιν του φιλοδώρημα ίσον προς το εν δωδέκατον των κατά την ημερομηνίαν παραιτήσεως μηνιαίων συνταξίμων απολαβών αυτού δι’ έκαστον συμπεπληρωμένον μήνα υπηρεσίας~

(2) Εν περιπτώσει αρνήσεως του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού να επιτρέψη την πρόωρον αφυπηρέτησιν διδασκάλου τινός συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) ή εν περιπτώσει αρνήσεως της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να αποδεχθή την παραίτησιν διδασκάλου τινός συμφώνως προς τας διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), η τοιαύτη άρνησις δέον να είναι δεόντως ητιολογημένη.

(3) Εάν ο διδάσκαλος εις τον οποίον εφαρμόζεται η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) ασθενήση καθ’ οιονδήποτε χρόνον προ της συμπληρώσεως της ηλικίας των πεντήκοντα πέντε ετών, ο Υπουργός Οικονομικών, εάν ικανοποιηθή εξ ιατρικής εκθέσεως υπό Κυβερνητικού Ιατροσυμβουλίου ότι ούτος υποφέρει από σωματικήν ή πνευματικήν αναπηρίαν η οποία είναι κατά πάσαν πιθανότητα μόνιμος και η οποία είναι τοιαύτης φύσεως ώστε να μη δύναται ούτος να ασκήση οιονδήποτε επάγγελμα, δύναται να επιτρέψη την εις αυτόν καταβολήν της συντάξεως αμέσως, εν τοιαύτη δε περιπτώσει το άρθρον 47 δεν θα εφαρμόζηται. Η ούτω καταβαλλομένη εις αυτόν σύνταξις αυξάνεται καθ’ οιονδήποτε ποσοστόν καθ’ ον αι συντάξεις, μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρετήσεως του και της ημερομηνίας του θανάτου του, ήθελον τυχόν αυξηθή δυνάμει οιουδήποτε Νόμου προνοούντος περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου προνοούντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως των συντάξεων.

(4) Εάν ο διδάσκαλος εις τον οποίον εφαρμόζεται η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) αποβιώση καθ’ οιονδήποτε χρόνον προ της συμπληρώσεως της ηλικίας των πεντήκοντα πέντε ετών, καταβάλλεται εις την χήραν και τα δικαιούμενα εις σύνταξιν τέκνα αυτού, εάν υπάρχουν, σύνταξις χήρας και τέκνων, συμφώνως προς τας διατάξεις του Μέρους VA του παρόντος Νόμου, μη εφαρμοζομένης της πρώτης επιφυλάξεως του εδαφίου (1) του άρθρου 62Ε. Η ούτω καταβαλλομένη εις την χήραν και τα τέκνα του διδασκάλου σύνταξις αυξάνεται καθ’ οιονδήποτε ποσοστόν καθ’ ον αι συντάξεις, μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρετήσεως του και της ημερομηνίας του θανάτου του, ήθελον τυχόν αυξηθή δυνάμει οιουδήποτε Νόμου προνοούντος περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου προνοούντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως των συντάξεων.

(5) Εάν ο διδάσκαλος εις τον οποίον εφαρμόζεται η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) αποβιώση καθ’ οιονδήποτε χρόνον προ της συμπληρώσεως της ηλικίας των πεντήκοντα πέντε ετών, χορηγείται εφ’ άπαξ φιλοδώρημα εις τον νόμιμον προσωπικόν αντιπρόσωπον αυτού, ίσον προς το εφ’ άπαξ επί της συντάξεως φιλοδώρημα εις το οποίον θα εδικαιούτο κατά την πρόωρον αφυπηρέτησιν του. Το εν λόγω φιλοδώρημα αυξάνεται καθ’ οιονδήποτε ποσοστόν καθ’ ον αι συντάξεις, μεταξύ της ημερομηνίας αφυπηρετήσεως του και της ημερομηνίας του θανάτου του, ήθελον τυχόν αυξηθή δυνάμει οιουδήποτε Νόμου προνοούντος περί αυξήσεως συντάξεων ή δυνάμει οιουδήποτε διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου προνοούντος περί τιμαριθμικής αυξήσεως των συντάξεων.

(6)(α) Εάν ο διδάσκαλος εις τον οποίον εφαρμόζεται το εδάφιον (1) επαναδιορισθή εις την δημοσίαν εκπαιδευτικήν υπηρεσίαν προ της καταβολής οιασδήποτε συντάξεως και αφυπηρετήση τελικώς εις οιανδήποτε περίπτωσιν καθ’ ην δικαιούται εις σύνταξιν δυνάμει του άρθρου 51, η προηγουμένη υπηρεσία αυτού, εάν ούτος επιθυμή, λαμβάνεται υπ’ όψιν διά τον υπολογισμόν της συντάξεως του επί τη τελική αφυπηρετήσει του, νοουμένου ότι η αμέσως προ της αφυπηρετήσεως περίοδος της υπηρεσίας του δεν είναι ολιγωτέρα των πέντε ετών και ότι ούτος αμέσως μετά τον επαναδιορισμόν επέλεξεν όπως επιστρέψη οιονδήποτε φιλοδώρημα χορηγηθέν εις αυτόν δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1):

Νοείται ότι εάν ο διδάσκαλος, ο οποίος εξέλεξε να επιστρέψη το φιλοδώρημα αποβιώση καθ’ οιονδήποτε χρόνον μετά τον επαναδιορισμόν του η προηγουμένη υπηρεσία του λαμβάνεται υπ’ όψιν διά τον υπολογισμόν της συντάξεως χήρας και τέκνων και του εφ’ άπαξ φιλοδωρήματος του καταβλητέου εις τον νόμιμον προσωπικόν αντιπρόσωπον αυτού, του εν τω παρόντι εδαφίω όρου περί συμπληρώσεως πενταετούς υπηρεσίας μη λαμβανομένου υπ’ όψιν.

(β) Η δυνάμει του παρόντος εδαφίου επιστροφή φιλοδωρήματος γίνεται μεθ’ απλού τόκου, προς τοσούτον επιτόκιον όσον ο Υπουργός Οικονομικών ήθελεν εκάστοτε καθορίσει, υπολογιζομένου από της ημερομηνίας καθ’ ην τούτο είχε καταβληθή μέχρι της ημερομηνίας της επιστροφής ολοκλήρου του ποσού. Ο χρόνος και ο τρόπος της επιστροφής καθορίζονται υπό του Υπουργού Οικονομικών.

(7) Εάν ο διδάσκαλος εις τον οποίον εφαρμόζεται η παράγραφος (α) του εδαφίου (1) επαναδιορισθή ή επαναπροσληφθή εις οιανδήποτε υπηρεσίαν της Δημοκρατίας μετά την συμπλήρωσιν της ηλικίας των πεντήκοντα πέντε ετών ουδεμία σύνταξις θα είναι πληρωτέα κατά την διάρκειαν του επαναδιορισμού του. Η καταβολή της συντάξεως επαναρχίζει μετά την τελικήν αφυπηρέτησιν του εις ο ύψος αύτη θα ευρίσκετο εάν δεν είχε διακοπή.