Ειδικές διατάξεις σε σχέση με πρώην δασκάλους που διορίστηκαν σε οργανισμό

51ΒΒ.-(1) Σε περίπτωση δασκάλου, ο οποίος εργάστηκε στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία πάνω σε βάση πλήρους απασχόλησης είτε ως μόνιμος είτε ως έκτακτος είτε ως ωρομίσθιος για οποιαδήποτε περίοδο πριν από την έναρξη ισχύος του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1992 και διορίστηκε ή ήθελε διοριστεί σε οργανισμό οποτεδήποτε πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1992, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 51Β που εκτίθενται στο άρθρο 2 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1992, εκτός αν ο δάσκαλος δηλώσει εγγράφως προς τον Υπουργό Οικονομικών μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1992 ότι επιθυμεί να εφαρμοστούν στην περίπτωση του οι διατάξεις του άρθρου 51Β που εκτίθενται στο άρθρο 4 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1990. Το εφάπαξ ποσό που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 51Β, που εκτίθεται στο άρθρο 2 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) του 1992, υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες απολαβές του κατά την ημέρα που αποχώρησε από τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και καταβάλλεται στον οργανισμό μετά την έναρξη ισχύος του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1992 μαζί με τις αναφερόμενες στο εν λόγω εδάφιο εισφορές. Πάνω και στα δύο ποσά προστίθεται τόκος, από την ημέρα της αποχώρησης μέχρι την ημέρα της καταβολής, προς τέτοιο επιτόκιο όσο καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός Οικονομικών με βάση το εδάφιο (4) του άρθρου 62Ι:

Νοείται ότι υπάλληλος οργανισμού, που κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1992 δεν είναι εντεταγμένος σε σχέδιο συντάξεων όμοιο με το κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων αλλά έχει δικαίωμα εκλογής μεταπήδησης του σε τέτοιο σχέδιο οποτεδήποτε πριν από την αφυπηρέτηση του, διατηρεί το δικαίωμα να εκλέξει, οποτεδήποτε πριν από την αφυπηρέτηση του, όπως, με τη μεταπήδηση του στο κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων, εφαρμοστούν είτε οι διατάξεις του άρθρου 51Β που εκτίθενται στο άρθρο 2 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1992, είτε οι διατάξεις του άρθρου 51Β του βασικού νόμου που εκτίθενται στο άρθρο 4 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1990:

Νοείται περαιτέρω ότι αν στον υπάλληλο καταβλήθηκε από την Κυβέρνηση οποιοδήποτε φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται μόνο αν ο υπάλληλος εκλέξει μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού)( Αρ. 3) Νόμου του 1992 να επιστρέψει στην Κυβέρνηση το φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα με τόκο όπως αναφέρεται στο εδάφιο αυτό.

(2) Σε περίπτωση δασκάλου, ο οποίος διορίστηκε ή ήθελε διοριστεί σε οργανισμό στον οποίο δε λειτουργεί σχέδιο συντάξεων όμοιο με το κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων, τα ωφελήματα αφυπηρέτησης του καταβάλλονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 51Β που εκτίθενται στο άρθρο 4 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1990.

(3) Στο παρόν άρθρο ο όρος “οργανισμός” έχει την έννοια που του δίδεται με το εδάφιο (3) του άρθρου 51Β.