Αφυπηρέτηση λόγω επικείμενου διορισμού σε οργανισμό

51Β.-(1) Εάν σε δάσκαλο που κατέχει συντάξιμη θέση επιτραπεί να αφυπηρετήσει λόγω επικείμενου διορισμού του σε οργανισμό μετά την έναρξη ισχύος του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 3) Νόμου του 1992, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας καταβάλλει στον οργανισμό κατά την αποχώρηση του από τη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία εφάπαξ ποσό ίσο με το ένα δωδέκατο των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημέρα της αφυπηρέτησης του για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας και ποσό ίσο με το διπλάσιο του ποσού των εισφορών που κατέβαλε ο δάσκαλος για τη μεταβίβαση της σύνταξης στη χήρα και τα τέκνα του, μαζί με τόκο προς τέτοιο επιτόκιο όσο καθορίζει εκάστοτε ο Υπουργός Οικονομικών με βάση το εδάφιο (4) του άρθρου 62Ι. Σε τέτοια περίπτωση η υπηρεσία του στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη από τον οργανισμό για τον καθορισμό του μήκους υπηρεσίας που του δίδει δικαίωμα σε ωφελήματα και για τον υπολογισμό των ωφελημάτων αφυπηρέτησης που θα δικαιούται να λάβει από τον οργανισμό με βάση το σχέδιο ωφελημάτων αφυπηρέτησης που λειτουργεί στον οργανισμό και είναι όμοιο με το κυβερνητικό σχέδιο συντάξεων.

(2) Εάν ο δάσκαλος στον οποίο εφαρμόζεται το εδάφιο (1) δικαιούται κατά την αφυπηρέτηση του από τον οργανισμό σε ετήσια σύνταξη, αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ένα δεύτερο των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημέρα της αφυπηρέτησης του από τον οργανισμό.

(3) Στο παρόν άρθρο ο όρος “οργανισμός” σημαίνει οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή άλλο οργανισμό δημόσιου δικαίου άνευ νομικής προσωπικότητος που ιδρύθηκε προς το δημόσιο συμφέρον με ειδικό νόμο του οποίου τα κεφάλαια είτε παρέχονται είτε είναι εγγυημένα από τη Δημοκρατία και οποιαδήποτε αρχή τοπικής διοίκησης.