Επιστροφή εισφορών

62Ι.-(1) Εάν-

(α) εισφορεύς, ο οποίος κατέβαλε περιοδικάς εισφοράς, αποθάνη ή παύση να είναι διδάσκαλος και δεν είχε νυμφευθή καθ’ όλην την χρονικήν περίοδον της υπηρεσίας του διά την οποίαν κατεβλήθησαν εισφοραί~ ή

(β) εισφορεύς ο οποίος κατέβαλε περιοδικάς εισφοράς, αποθάνη ή παύση να είναι διδάσκαλος υπό τοιαύτας συνθήκας ώστε να μη δικαιούται εις την χορήγησιν συντάξεως δυνάμει του Μέρους V,

το σύνολον των περιοδικών εισφορών του και πάσα αρχική εισφορά την οποίαν κατέβαλεν επιστρέφονται εις αυτόν ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εις τον νόμιμον προσωπικόν αντιπρόσωπον αυτού.

(2) Αν η/ο σύζυγος εισφορέα, που κατέβαλε περιοδικές εισφορές, αποθάνει πριν από αυτόν/αυτή ή ο γάμος τους διαλυθεί με διαζύγιο και ο/η εισφορέας αποθάνει στην υπηρεσία ή αφυπηρετήσει χωρίς να συνάψει άλλο γάμο, οι περιοδικές εισφορές που καταβλήθηκαν, καθώς και κάθε αρχική εισφορά που καταβλήθηκε, επιστρέφονται σ’ αυτόν/αυτή ή, ανάλογα με την περίπτωση, στο νόμιμο προσωπικό αντιπρόσωπο αυτού/αυτής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που κατά την αφυπηρέτηση ή το θάνατο εισφορέα υπάρχουν δικαιούχα τέκνα, όπως ο όρος ερμηνεύεται στον παρόντα Νόμο, οι εισφορές που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο δεν επιστρέφονται.

(3) Όταν διά προηγουμένην υπηρεσίαν εισφορέως θα κατεβάλλετο τελική εισφορά δι’ αφαιρέσεως εκ του εφ’ άπαξ επί της συντάξεως φιλοδωρήματος επί τω θανάτω του εν τη υπηρεσία ή επί τη αφυπηρετήσει του επί συντάξει, δεν καταβάλλεται τοιαύτη τελική εισφορά όταν ούτος είναι άγαμος κατά τον χρόνον του θανάτου ή της αφυπηρετήσεως του ή όταν σύνταξις εις την χήραν αυτού δεν είναι καταβλητέα.

(4) Οσάκις οιαιδήποτε εισφοραί δέον να επιστραφώσι δυνάμει του παρόντος άρθρου επιστρέφονται αύται μεθ’ απλού τόκου προς τοσούτον επιτόκιον όσον ο Υπουργός ήθελεν εκάστοτε καθορίσει.