Εισφορές για προϋπηρεσία σε αρμένικα δημοτικά σχολεία

62Θβ.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4), τα άρθρα 62Θ και 62Ια, (τα οποία εκτίθενται στον περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 1967 και στον περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 1990, αντίστοιχα), τα οποία προβλέπουν την καταβολή εισφορών για προηγούμενη υπηρεσία, εφαρμόζονται από την ορισθείσα ημέρα και σε εισφορείς που έχουν προϋπηρεσία σε αρμένικα δημοτικά σχολεία της Κύπρου, η οποία θεωρείται συντάξιμη δυνάμει του εδαφίου (3Α) του άρθρου 49 του βασικού νόμου, όπως αυτό τροποποιείται από το άρθρο 3 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1996.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αναφερόμενη στα άρθρα 62Θ και 62Ια του βασικού νόμου ορισθείσα ημέρα σημαίνει την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1996.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αναφερόμενη στα εδάφια (2) και (4) του άρθρου 62Θ του βασικού νόμου προθεσμία των τριών μηνών θεωρείται ότι λήγει μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 1996.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αναφερόμενη στα άρθρα 62Θ και 62Ια του βασικού νόμου προηγούμενη υπηρεσία σημαίνει την προϋπηρεσία σε αρμένικα δημοτικά σχολεία της Κύπρου.