Εισφορές για προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία στην Ελλάδα

62Θα.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2), (3) και (4), τα άρθρα 62Θ και 62Ια, (τα οποία εκτίθενται στον περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 1967 και στον περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικό) Νόμο του 1990, αντίστοιχα) και τα οποία προβλέπουν την καταβολή εισφορών για προηγούμενη υπηρεσία, εφαρμόζονται από την ορισθείσα ημέρα και σε εισφορείς που έχουν προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία στην Ελλάδα, η οποία θεωρείται συντάξιμη δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 49 του βασικού νόμου, όπως αυτό τροποποιείται με το άρθρο 2 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1996.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αναφερόμενη στα άρθρα 62Θ και 62Ια του βασικού νόμου ορισθείσα ημέρα σημαίνει την ημερομηνία δημοσίευσης του ως προείρηται Τροποποιητικού Νόμου.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αναφερόμενη στα εδάφια (2) και (4) του άρθρου 62Θ του βασικού νόμου προθεσμία των τριών μηνών θεωρείται ότι λήγει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του ως προείρηται Τροποποιητικού Νόμου.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αναφερόμενη στα άρθρα 62Θ και 62Ια του βασικού νόμου προηγούμενη υπηρεσία σημαίνει την προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία στην Ελλάδα.