Εισφοραί διά προηγουμένην υπηρεσίαν

62Θ.-(1) Πας εισφορεύς εν τη υπηρεσία κατά την ορισθείσαν ημέραν όστις είχε προηγουμένην συντάξιμον υπηρεσίαν δύναται, εάν επιθυμή τούτο, να ασκήση ανεκκλήτως δικαίωμα εκλογής όπως καταβάλη τας πληρωτέας εισφοράς δι’ οιανδήποτε χρονικήν περίοδον συμπεπληρωμένων μηνών τοιαύτης προηγουμένης υπηρεσίας, εν τοιαύτη δε περιπτώσει η σύνταξις διά την προηγουμένην ταύτην υπηρεσίαν υπολογίζεται επί τη βάσει του εν τη παραγράφω (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 62Ε καθοριζομένου ποσοστού.

(2) Το εν τω εδαφίω (1) αναφερόμενον δικαίωμα εκλογής ασκείται εντός χρονικής περιόδου τριών μηνών από της ορισθείσης ημέρας δι’ εγγράφου απευθυνομένου προς τον Γενικόν Λογιστήν και καθορίζοντος την χρονικήν περίοδον υπηρεσίας διά την οποίαν ο διδάσκαλος επιθυμεί να καταβάλη τας πληρωτέας εισφοράς και την μέθοδον διά της οποίας επιθυμεί να καταβάλη τας εισφοράς ταύτας.

Νοείται ότι εις περίπτωσιν διδασκάλου όστις αφυπηρετεί μετά την ορισθείσαν ημέραν δυνάμει της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1) του άρθρου 51 ίνα αναλάβη δημόσιον λειτούργημα ασυμβίβαστον προς το αξίωμα ή την θέσιν ην κατέχει εν τη δημοσία εκπαιδευτική υπηρεσία, και όστις δεν έχει ασκήσει το εν τω παρόντι εδαφίω αναφερόμενον δικαίωμα εκλογής, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να επιτρέψη εις αυτόν όπως, εντός τακτής προθεσμίας, ασκήση δικαίωμα εκλογής όπως καταβάλη τας πληρωτέας εισφοράς δι’ οιανδήποτε χρονικήν περίοδον συμπεπληρωμένων μηνών προηγουμένης υπηρεσίας αυτού προ της ορισθείσης ημέρας.

(3) Αι διά προηγουμένην υπηρεσίαν εισφοραί είναι προς εν και τρία τέταρτα τοις εκατόν του κατά τον χρόνον της καταβολής μισθού του εισφορέως δι’ έκαστον συμπεπληρωμένον έτος προηγουμένης υπηρεσίας και κατ’ αναλογίαν δι’ έκαστον συμπεπληρωμένον μήνα προηγουμένης υπηρεσίας διά τους οποίους ούτος επιθυμεί να καταβάλη εισφοράς. Αι εισφοραί αύται δύνανται να καταβληθώσι διά πληρωμής εφ’ άπαξ, είτε κατά τον χρόνον της ασκήσεως του δικαιώματος εκλογής (εν τοις εφεξής αναφερομένης ως “αρχική εισφορά”) είτε δι’ αφαιρέσεως εκ του εφ’ άπαξ επί της συντάξεως φιλοδωρήματος κατά τον χρόνον της αφυπηρετήσεως ή του θανάτου (εν τοις εφεξής αναφερομένης ως “τελική εισφορά”).

(4) Εάν διδάσκαλος ο οποίος κατά την ορισθείσαν ημέραν ήτο συντάξιμος διδάσκαλος αποθάνη εντός χρονικής περιόδου τριών μηνών από της εν λόγω ημέρας χωρίς να έχη ασκήσει δικαίωμα εκλογής δυνάμει του εδαφίου (2), θεωρείται ούτος ως ασκήσας το τοιούτο δικαίωμα διά το σύνολον της προηγουμένης συνταξίμου υπηρεσίας του και αι καταβλητέαι εισφοραί αφαιρούνται εκ του δυνάμει του άρθρου 61 καταβλητέου εις τον νόμιμον προσωπικόν αντιπρόσωπον αυτού φιλοδωρήματος.

(5) Πας διδάσκαλος έχων προηγουμένην υπηρεσίαν δυναμένην να λογισθή διά σκοπούς συντάξεως ο οποίος εν τω μέλλοντι καθίσταται συντάξιμος διδάσκαλος και ο οποίος επιθυμεί να καταβάλη εισφοράς δι’ οιανδήποτε χρονικήν περίοδον συμπεπληρωμένων μηνών τοιαύτης προηγουμένης υπηρεσίας δύναται, εντός ενός μηνός αφ’ ότου καθίσταται συντάξιμος διδάσκαλος ή εντός τοσαύτης περαιτέρω χρονικής περιόδου όσην ο Υπουργός ήθελεν εν οιαδήποτε ειδική περιπτώσει επιτρέψει, να ασκήση ανεκκλήτως δικαίωμα εκλογής όπως καταβάλη τας καθωρισμένας εισφοράς διά την υπηρεσίαν ταύτην, εν τοιαύτη δε περιπτώσει αι καθωρισμέναι εισφοραί καταβάλλονται κατά τον αυτόν τρόπον και χρόνον ως διαλαμβάνει το εδάφιον (3) και η σύνταξις διά την προηγουμένην ταύτην υπηρεσίαν υπολογίζεται επί τη βάσει του εν τη παραγράφω (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 62Ε καθοριζομένου ποσοστού. Η τοιαύτη εκλογή γίνεται κατά τον αυτόν τρόπον ως η δυνάμει του εδαφίου (2) εκλογή.