Περιοδικαί εισφοραί

62Η.-(1) Τα ακόλουθα πρόσωπα (εν τοις εφεξής αναφερόμενα ως “εισφορείς”) καταβάλλουσιν εισφοράς δυνάμει του παρόντος άρθρου (εν τοις εφεξής αναφερομένας ως “περιοδικαί εισφοραί”):

(α) πας διδάσκαλος ο οποίος κατά την ορισθείσαν ημέραν ήτο συντάξιμος διδάσκαλος και ο οποίος δεν ασκεί το δικαίωμα εκλογής όπως μη υπαχθή εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου~

(β) πας διδάσκαλος εν τη υπηρεσία (είτε κατά την ορισθείσαν ημέραν είτε μετά ταύτην) ο οποίος καθίσταται συντάξιμος διδάσκαλος καθ’ οιονδήποτε χρόνον μετά την ορισθείσαν ημέραν.

(2) Αι περιοδικαί εισφοραί υπό εισφορέως δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι προς εν και τρία τέταρτα τοις εκατόν του εκάστοτε μισθού αυτού και καταβάλλονται-

(α) εν τη περιπτώσει εισφορέως ο οποίος διετέλει εν τη υπηρεσία κατά την ορισθείσαν ημέραν, από της ορισθείσης ημέρας μέχρις ότου παύση να είναι διδάσκαλος~

(β) εν τη περιπτώσει εισφορέως ο οποίος καθίσταται εισφορεύς καθ’ οιονδήποτε χρόνον μετά την ορισθείσαν ημέραν, από της ημέρας κατά την οποίαν καθίσταται συντάξιμος διδάσκαλος μέχρις ότου παύση να είναι διδάσκαλος.

(3) Αι περιοδικαί εισφοραί υπολογίζονται επί του μηνιαίου μισθού του εισφορέως κατά προσέγγισιν του πλησιεστέρου πολλαπλασίου των πέντε μιλς.

(4) Εάν εισφορέας διατελεί με άδεια με ελαττωμένες απολαβές ή διατελεί σε διαθεσιμότητα ή διατελεί με άδεια χωρίς απολαβές η οποία λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 49 εισφέρει κατά το ποσοστό που καθορίζεται στο εδάφιο (2). Εάν εισφορέας διατελεί με άδεια χωρίς απολαβές η οποία δεν λογίζεται ως συντάξιμη υπηρεσία δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου, αυτός δεν καταβάλλει οποιαδήποτε εισφορά.

(5) Η υποχρέωσις διά περιοδικάς εισφοράς δημιουργείται ημερησίως και αι εισφοραί αύται αφαιρούνται εκ των υστέρων μηνιαίως εκ των απολαβών του εισφορέως, εάν δε διαρκούσης χρονικής περιόδου αδείας άνευ απολαβών εισφορεύς δεν καταβάλη τας εισφοράς του, το ποσόν των καθυστερημένων εισφορών του αφαιρείται εκ των καταβλητέων εις αυτόν κατόπιν της τοιαύτης αδείας απολαβών εις τοιαύτας δόσεις οίας ο Γενικός Λογιστής ήθελεν εις εκάστην περίπτωσιν ορίσει.

(6) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2) ουδείς εισφορεύς υποχρεούται να καταβάλη ποσόν αντιπροσωπεύον περισσοτέρας των τετρακοσίων μηνιαίων εισφορών, λαμβανομένων υπ’ όψιν και οιωνδήποτε εισφορών καταβληθεισών δυνάμει του άρθρου 62Θ.