Συντάξεις τέκνων: ποσοστόν και τρόπος καταβολής

62Ζ.-(1) Μία μόνον σύνταξις τέκνων χορηγείται διά την υπηρεσίαν οιουδήποτε διδασκάλου αλλά-

(α) το ποσοστόν αυτής ποικίλλει αναλόγως του αριθμού των εις αυτήν δικαιουμένων τέκνων~ και

(β) καταβάλλεται εις το πρόσωπον ή τα πρόσωπα και κατά τοιαύτα τμήματα ως ο Υπουργός ήθελεν ορίσει~ και

(γ) το πρόσωπον εις το οποίον άπασα ή οιονδήποτε τμήμα αυτής καταβάλλεται χρησιμοποιεί το εις αυτό καταβληθέν ποσόν, άνευ διακρίσεως, προς όφελος απάντων των τέκνων τα οποία δικαιούνται εις αυτήν ή προς όφελος εκείνων εξ αυτών ως ο Υπουργός ήθελεν ορίσει.

(2) Όταν ο αποθανών καταλείπει χήρα, το ποσοστό της σύνταξης τέκνων κατά τη διάρκεια της ζωής αυτής είναι το 16.67% της σύνταξης της χήρας αναφορικά με κάθε δικαιούχο τέκνο, με ανώτατο όριο τη σύνταξη για δύο τέκνα.

(3) Όταν ο αποθανών δεν καταλείπει χήρα ή, εάν καταλείπει χήρα, μετά το θάνατο της, το ποσοστό σύνταξης τέκνων είναι το 44.44% της σύνταξης η οποία θα κατεβάλλετο στη χήρα, αναφορικά με κάθε δικαιούχο τέκνο, με ανώτατο όριο τη σύνταξη για τρία τέκνα.

(4) Όταν η χήρα τελέσει νέο γάμο το ποσοστό της σύνταξης τέκνων είναι το 22.22% της σύνταξης η οποία θα κατεβάλλετο στη χήρα με ανώτατο όριο τη σύνταξη για τρία τέκνα.

(5) Για την αναφερόμενη στα εδάφια (3) και (4) σύνταξη η οποία θα κατεβάλλετο στη χήρα και την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) σύνταξη που είναι καταβλητέα στη χήρα εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 23 αναφορικά με την ελάχιστη σύνταξη χήρας.