Εφαρμογή του Μέρους VA και άλλων άρθρων του βασικού νόμου και σε δασκάλες και συνταξιούχες δασκάλες

62Ια.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), το Μέρος VA καθώς και οποιαδήποτε άλλα άρθρα του βασικού νόμου τα οποία προβλέπουν για σύνταξη χήρας και τέκνων εφαρμόζονται, από την ορισθείσα ημέρα και σε δασκάλες που κατέχουν συντάξιμη θέση και σε συνταξιούχες δασκάλες. Οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις “διδάσκαλος”, “συνταξιούχος”, “αποθανών”, “χήρα”, “η σύζυγος”, ‘εισφορεύς”, ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει “διδασκάλισσαν”, “συνταξιούχον διδασκάλισσαν”, “αποθανούσαν”, “χήρον”, “τον σύζυγον”, “διδασκάλισσαν εισφορέα” και οποιαδήποτε αναφορά σε τέκνα ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει και τα τέκνα δασκάλας ή συνταξιούχου δασκάλας.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η αναφερόμενη στο Μέρος VA του βασικού νόμου “ορισθείσα ημέρα” σημαίνει την 1η Ιανουαρίου 1990.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η αναφερόμενη στα εδάφια (2) και (4) του άρθρου 62Θ του Μέρους VA του βασικού νόμου προθεσμία των τριών μηνών λήγει εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1992.

(4) Οι δυνάμει του άρθρου 62Η του βασικού νόμου καταβλητέες περιοδικές εισφορές είναι προς 0.75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών των δασκάλων εισφορέων μέχρι ποσού ίσου προς τις ασφαλιστέες αποδοχές αυτών και προς 1.75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών πέραν των ασφαλιστέων αποδοχών αυτών. Οι δυνάμει του άρθρου 62Θ καταβλητέες εισφορές για προηγούμενη υπηρεσία είναι προς 1.75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών αυτών μέχρι την 5η Οκτωβρίου 1980 και μετά την 5η Οκτωβρίου 1980 είναι προς 0.75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών αυτών μέχρι ποσού ίσου προς τις ασφαλιστέες αποδοχές αυτών και προς 1.75% των εκάστοτε συντάξιμων απολαβών αυτών πέραν των ασφαλιστέων αποδοχών αυτών. Το ύψος των εκάστοτε ασφαλιστέων αποδοχών καθορίζεται βάσει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990 ή κάθε Νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.

Νοείται ότι εάν δασκάλα, που ήταν στην υπηρεσία στις 25.5.1990, άσκησε εκλογή για καταβολή εισφορών για προηγούμενη υπηρεσία, οι καταβλητέες εισφορές αναφορικά με υπηρεσία πριν από την 1.4.1967 υπολογίζονται πάνω στις συντάξιμες απολαβές της κατά την 1.4.1967 εάν κατείχε συντάξιμη θέση την ημερομηνία αυτή και αναφορικά με υπηρεσία είτε πριν είτε μετά την 1.4.1967 πάνω στις συντάξιμες απολαβές της κατά την ημερομηνία διορισμού σε μόνιμη θέση αν κατά την 1.4.1967 δεν κατείχε συντάξιμη θέση.