Εξουσίαι διά τιμαριθμικήν αύξησιν συντάξεων και τρόπος καθορισμού αυτών

63.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Μέρων V και VA του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός Οικονομικών, εφόσον υφίσταται και λειτουργεί σύστημα τιμαριθμικών αναπροσαρμογών των μισθών, έχει εξουσία όπως, με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει εκάστοτε το ύψος της αύξησης, λόγω της διακύμανσης του τιμαριθμικού δείκτη που θα δίδεται στις συντάξεις των συνταξιούχων δασκάλων οι οποίοι αφυπηρέτησαν πριν από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου του έτους εντός του οποίου δημοσιεύεται η απόφαση ή στις συντάξεις εξαρτωμένων από δασκάλους ή συνταξιούχους, οι οποίοι αποβίωσαν πριν από την 1η Ιανουαρίου ή την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.

(2) Το ύψος της αύξησης αυτής θα καθορίζεται με βάση την εκατοστιαία αύξηση του μέσου όρου του τιμαριθμικού δείκτη του εξαμήνου που πέρασε σε σύγκριση με το μέσο όρο του τιμαριθμικού δείκτη του αμέσως προηγούμενου αυτού εξαμήνου και θα αρχίσει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του εξαμήνου εντός του οποίου δημοσιεύεται η απόφαση:

Νοείται ότι σε περιπτώσεις αφυπηρέτησης ή θανάτου κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που πέρασε θα λαμβάνεται υπόψη, για σκοπούς καθορισμού του ύψους της αύξησης αυτής, το τιμαριθμικό επίδομα το οποίο λήφθηκε υπόψη κατά τον υπολογισμό της σύνταξης του συνταξιούχου δασκάλου ή της σύνταξης των εξαρτωμένων.

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

“εξάμηνο που πέρασε” σημαίνει το εξάμηνο που έληξε την προηγούμενη της πρώτης ημέρας του εξαμήνου εντός του οποίου δημοσιεύεται η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών~

“συνταξιούχος” σημαίνει πρόσωπον το οποίον κατά την ημερομηνίαν της δημοσιεύσεως του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1979 είναι πολίτης της Δημοκρατίας και εις το οποίον εχορηγήθη σύνταξις δυνάμει του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου~

“σύνταξις εξαρτωμένων” σημαίνει σύνταξιν καταβαλλομένην δυνάμει του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Νόμου εις την χήραν και ή τα τέκνα αποβιώσαντος συνταξιούχου ή αποβιώσαντος διδασκάλου~

“τιμαριθμικός δείκτης” σημαίνει τον εκάστοτε εν ισχύϊ Δείκτην Τιμών Λιανικής Πωλήσεως~

“τιμαριθμικόν επίδομα” σημαίνει το εκάστοτε καταβαλλόμενον τιμαριθμικόν επίδομα το οποίον περιλαμβάνεται εις τας συνταξίμους απολαβάς.