Ειδικές διατάξεις σε σχέση με την εφαρμογή των άρθρων 5 και 88 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων σε ορισμένους δασκάλους και συνταξιούχους

64.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), δάσκαλος ο οποίος πριν από την αφυπηρέτηση του συμπληρώνει συντάξιμη υπηρεσία όχι λιγότερη από 400 μήνες, παύει, από την ημερομηνία που συμπληρώνει την εν λόγω υπηρεσία, να θεωρείται ότι υπάγεται σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων και οι διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και του εδαφίου (3) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990 παύουν να εφαρμόζονται στην περίπτωση του από την πρώτη του μήνα ο οποίος ακολουθεί την ημερομηνία αυτή.

(2) Δάσκαλος ο οποίος βρισκόταν στην υπηρεσία την 1η Ιανουαρίου 1988 και συμπλήρωσε μέχρι την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου συντάξιμη υπηρεσία 400 τουλάχιστο μηνών θεωρείται ότι από την ημερομηνία συμπλήρωσης της εν λόγω συντάξιμης υπηρεσίας δεν υπαγόταν σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων και οι διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5 και του εδαφίου (3) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990 θεωρούνται ότι έπαυσαν να εφαρμόζονται στην περίπτωση του από την πρώτη του μήνα ο οποίος ακολουθεί την ημερομηνία αυτή:

Νοείται ότι δάσκαλος ο οποίος είχε συμπληρώσει την εν λόγω συντάξιμη υπηρεσία πριν από την 1η Ιανουαρίου 1988 δικαιούται να εκλέξει, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1992, όπως οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμοστούν στην περίπτωση του αναδρομικά από την πρώτη του μήνα ο οποίος ακολουθεί την ημερομηνία που συμπλήρωσε συντάξιμη υπηρεσία 400 μηνών, ή την 6η Οκτωβρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη.

(3) Συνταξιούχος ο οποίος αφυπηρέτησε κατά την περίοδο μεταξύ 6.10.1980 και 31.12.1987 και ο οποίος πριν από την αφυπηρέτηση του είχε συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία υπερβαίνουσα τους 440 μήνες, δικαιούται, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1992, να εκλέξει όπως θεωρηθεί ότι δεν υπαγόταν στις διατάξεις της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 5 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990, από την πρώτη του μήνα ο οποίος ακολουθεί την ημερομηνία που συμπλήρωσε την υπηρεσία των 440 μηνών, ή την 6η Οκτωβρίου 1980, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι η μεταγενέστερη.

(4) Οποιαδήποτε εισφορά κοινωνικών ασφαλίσεων η οποία θα ήταν καταβλητέα αναδρομικά από δάσκαλο ή συνταξιούχο επί του οποίου εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος άρθρου καταβάλλεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας κατά τον τρόπο και χρόνο που ήθελε ορίσει ο Υπουργός Οικονομικών.

(5) Στις περιπτώσεις δασκάλων και συνταξιούχων στους οποίους εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 88 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 έως 1990 αναφορικά με οποιαδήποτε συντάξιμη υπηρεσία κατά την οποία θεωρούνται ότι δεν υπάγονται σε επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων.