Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος δε θεωρείται συντάξιμος

65. Ανεξάρτητα από το τι προβλέπεται στο βασικό νόμο ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμο, σε περίπτωση επαναπρόσληψης στην εκπαιδευτική υπηρεσία δασκάλου ο οποίος απολύθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Αναστολής της Διαδικασίας της Προνοουμένης υπό των περί Ωρισμένων Πειθαρχικών Παραπτωμάτων (Διεξαγωγή Ερεύνης και Εκδίκασις) Νόμων του 1977 έως 1988 Νόμου η χρονική περίοδος κατά την οποία ο εν λόγω δάσκαλος διατελούσε εκτός υπηρεσίας δε θα λογίζεται για σκοπούς συντάξεως ή καθορισμού της διάρκειας προϋπηρεσίας ή αρχαιότητας ή για σκοπούς καταβολής οποιουδήποτε άλλου ωφελήματος ή αποζημίωσης.