Σύνταξις χήρας

62Δ.-(1) Σύνταξις χήρας δεν χορηγείται εάν, η χήρα κατά τον χρόνον του θανάτου του συζύγου συνέζη μετ’ άλλου ανδρός, ή εάν μετά τον θάνατον του συζύγου η χήρα επανενυμφεύθη~ εάν δε κατόπιν της χορηγήσεως συντάξεως χήρας η χήρα επανανυμφευθή, η σύνταξις τερματίζεται από της ημερομηνίας του νέου γάμου.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η σύνταξις χήρας καταβάλλεται από του θανάτου του συζύγου μέχρι του θανάτου της χήρας.