Ποσοστό της σύνταξης χήρας

62Ε.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), η σύνταξη χήρας είναι-

(α) για υπηρεσία με εισφορές το 75% της σύνταξης του συνταξιούχου κατά την ημέρα του θανάτου του ή της σύνταξης στην οποία θα εδικαιούτο ο συντάξιμος δάσκαλος με βάση τη συντάξιμη υπηρεσία του κατά την ημέρα του θανάτου του,

(β) για υπηρεσία χωρίς εισφορές, το 37.5% της σύνταξης του συνταξιούχου κατά την ημέρα του θανάτου ή της σύνταξης στην οποία θα εδικαιούτο ο συντάξιμος δάσκαλος με βάση τη συντάξιμη υπηρεσία του κατά την ημέρα του θανάτου του:

Νοείται ότι εάν ο συντάξιμος δάσκαλος είχε, την ημέρα του θανάτου του στην υπηρεσία, συμπληρώσει συντάξιμη υπηρεσία-

(i) πέντε ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δέκα έτη, θεωρείται ότι συμπλήρωσε διπλάσια συντάξιμη υπηρεσία,

(ii) δέκα ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από δεκαπέντε έτη, θεωρείται ότι συμπλήρωσε είκοσι ετών συντάξιμη υπηρεσία,

(iii) δεκαπέντε ή περισσότερα έτη, αλλά κάτω από είκοσι τρία έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά πέντε έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα είκοσι πέντε έτη,

(iv) είκοσι τρία ή περισσότερα έτη αλλά κάτω από τριάντα έτη, η συντάξιμη υπηρεσία του αυξάνεται κατά δύο έτη, με ανώτατο όριο συντάξιμης υπηρεσίας τα τριάντα έτη,

της υπηρεσίας που προστίθεται με τον τρόπο αυτό θεωρούμενης ως υπηρεσίας με εισφορές:

Νοείται περαιτέρω ότι σε καμιά περίπτωση η σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση υπηρεσία μεγαλύτερη εκείνης την οποία θα είχε ο δάσκαλος εάν παρέμενε στην υπηρεσία μέχρι την ηλικία αναγκαστικής αφυπηρέτησης του.

(2) Η σύνταξη χήρας συνταξιούχου που αφυπηρέτησε πριν από την ορισθείσα ημέρα είναι το 37.5% της σύνταξης που καταβάλλεται σ’ αυτόν κατά την ημέρα του θανάτου του.

(3) Η ελάχιστη δυνάμει του παρόντος άρθρου καταβλητέα σύνταξη καθορίζεται από την 1η Ιουλίου 1985 σε πενήντα πέντε λίρες και 24 σεντ μηνιαίως. Η ελάχιστη αυτή σύνταξη δεν υπόκειται στην τιμαριθμική αύξηση που προβλέπεται στο άρθρο 63.