Εξουσία Υπουργού Οικονομικών για αναθεώρηση της ελάχιστης σύνταξης χήρας

62Εα. Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να προβαίνει σε αναθεώρηση του ποσού της ελάχιστης σύνταξης χήρας με βάση το ποσοστό κατά το οποίο αυξάνονται εκάστοτε οι βασικές παροχές δυνάμει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 μέχρι 1990 ή κάθε νόμου που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς.