Εξάρτησις συντάξεων εκ της συντάξεως του αποθανόντος

62Γ. Σύνταξις δεν χορηγείται δυνάμει του παρόντος Μέρους εκτός εάν-

(α) ο αποθανών ήτο συνταξιούχος~ ή

(β) ο αποθανών εδικαιούτο εις την χορήγησιν συντάξεως δυνάμει του Μέρους V (είτε τοιαύτη σύνταξις πράγματι εχορηγήθη είτε όχι)~ ή

(γ) ο αποθανών υπηρέτει ακόμη ως διδάσκαλος κατά τον χρόνον του θανάτου του και, εάν είχε τότε αφυπηρετήσει δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 51, θα εδικαιούτο εις την χορήγησιν συντάξεως.