Αύξησις συντάξεως εις περιπτώσεις αφυπηρετήσεως λόγω πλήρους αναπηρίας

55Α.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 47 και τηρουμένης της δεύτερης επιφύλαξης του άρθρου 46, εις περίπτωσιν αφυπηρετήσεως διδασκάλου δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 51, όστις συνεπλήρωσεν υπηρεσίαν πέντε ή περισσοτέρων ετών και όστις κατέστη πλήρως ανάπηρος, η εις αυτόν χορηγητέα σύνταξις είναι εκείνη η οποία θα κατεβάλλετο εις αυτόν εάν ο αφυπηρετών εξηκολούθει να ευρίσκεται εν τη υπηρεσία και αφυπηρέτει κατά την ημερομηνίαν καθ’ ην θα συνεπλήρωνε το όριον ηλικίας αναγκαστικής αφυπηρετήσεως, υπολογίζεται δε επί της ανωτάτης βαθμίδος της μισθοδοτικής κλίμακος της θέσεως της αμέσως ανωτέρας της θέσεως την οποίαν ούτος κατέχει κατά την ημερομηνίαν της αφυπηρετήσεως του. Η ούτω προστιθεμένη περίοδος υπηρεσίας θεωρείται ως υπηρεσία μετ’ εισφορών:

Νοείται ότι εάν η δυνάμει του άρθρου 55 χορηγητέα σύνταξις είναι συνολικώς μεγαλυτέρα της δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγητέας συντάξεως καταβάλλεται η μεγαλυτέρα σύνταξις.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

“Αγών” σημαίνει τον απελευθερωτικόν αγώνα του Ελληνικού Κυπριακού Λαού, τον αρξάμενον ενόπλως υπό της ΕΟΚΑ την 1ην Απριλίου, 1955, και λήξαντα διά της διαταγής του Αρχηγού Διγενή την 9ην Μαρτίου, 1959~

“πλήρως ανάπηρος” σημαίνει διδάσκαλον όστις κατέστη μονίμως ανίκανος εις βαθμόν εκατόν τοις εκατόν και η τοιαύτη ανικανότης καθιστά αδύνατον την εκτέλεσιν των καθηκόντων της θέσεως του, της τοιαύτης ανικανότητος και του βαθμού αυτής οφειλομένων αποκλειστικώς εις τραύματα προκληθέντα υπό περιστάσεις αίτινες κρίνονται υπό του Υπουργού Οικονομικών ως απορρέουσα εκ της συμμετοχής του εις τον Αγώνα ή εκ των μετά την 21ην Δεκεμβρίου, 1963 ή των ως εκ της παρανόμου δράσεως της ΕΟΚΑ Β ή των κατά ή μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, 1974 ή των από της 20ής Ιουλίου, 1974, Τουρκικής εισβολής δημιουργηθεισών συνθηκών.