Συντάξεις εις εξαρτωμένους διδασκάλου φονευομένου εν τη εκτελέσει του καθήκοντος

56.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όταν διδάσκαλος αποθάνη συνεπεία τραύματος το οποίον υπέστη-

(α) εν τη ενεργώ εκτελέσει του καθήκοντος αυτού~ και

(β) άνευ ιδικής του αμελείας~ και

(γ) λόγω περιστάσεων αι οποίαι δύνανται ειδικώς να αποδοθώσιν εις την φύσιν του καθήκοντος αυτού,

ενώ διετέλει εν υπηρεσία, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να χορηγήση επιπροσθέτως προς το δυνάμει του άρθρου 61 (ως τούτο ανηριθμήθη υπό του παρόντος Νόμου) τυχόν χορηγηθέν εις τον νόμιμον προσωπικόν αντιπρόσωπον αυτού φιλοδώρημα-

(i) Εάν ο αποθανών δάσκαλος καταλείπει χήρα, σύνταξη σ’ αυτή εφόσο παραμένει ανύπανδρη, το ποσό της οποίας να μην υπερβαίνει τα είκοσι πέντε τοις εκατόν των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία του θανάτου του~

(ii) εάν ο αποθανών διδάσκαλος καταλίπη χήραν εις την οποίαν χορηγείται σύνταξις δυνάμει της προηγουμένης παραγράφου και τέκνον ή τέκνα, σύνταξιν δι’ έκαστον τέκνον εκ ποσού μη υπερβαίνοντος το εν έκτον της υπό της προηγουμένης παραγράφου καθοριζομένης συντάξεως~

(iii) εάν ο αποθανών διδάσκαλος καταλίπη τέκνον ή τέκνα, αλλά δεν καταλίπη χήραν ή δεν χορηγείται σύνταξις εις την χήραν, σύνταξιν δι’ έκαστον τέκνον εκ ποσού διπλασίου του υπό της προηγουμένης παραγράφου καθοριζομένου~

(iv) εάν ο αποθανών διδάσκαλος καταλίπη τέκνον ή τέκνα και χήραν εις την οποίαν χορηγείται σύνταξις δυνάμει της παραγράφου (i) του παρόντος εδαφίου και η χήρα ακολούθως αποθάνη, σύνταξιν δι’ έκαστον τέκνον από της ημερομηνίας του θανάτου της χήρας εκ ποσού διπλασίου του υπό της παραγράφου (ii) του παρόντος εδαφίου καθοριζομένου~

(v) εάν ο αποθανών διδάσκαλος δεν καταλίπη χήραν, ή εάν δεν χορηγείται σύνταξις εις την χήραν, και εάν η μήτηρ του εξηρτάτο πλήρως ή κυρίως εξ αυτού διά την συντήρησιν της, σύνταξιν εις την μητέρα, εφ’ όσον αύτη στερείται επαρκών μέσων συντηρήσεως, εκ ποσού μη υπερβαίνοντος την σύνταξιν ήτις θα ηδύνατο να είχε χορηγηθή εις την χήραν αυτού:

Νοείται ότι-

(α) σύνταξις δεν είναι πληρωτέα δυνάμει του παρόντος εδαφίου καθ’ οιονδήποτε χρόνον διά πλείονα των τριών τέκνα~

(β) εις περίπτωσιν συντάξεως χορηγηθείσης δυνάμει της παραγράφου (v) του παρόντος εδαφίου, εάν η μήτηρ είναι χήρα κατά τον χρόνον της χορηγήσεως της συντάξεως και ακολούθως νυμφευθή εκ νέου, η τοιαύτη σύνταξις τερματίζεται από της ημερομηνίας του νέου γάμου~ εάν δε κατά την κρίσιν του Υπουργού Οικονομικών καθ’ οιονδήποτε χρόνον η μήτηρ έχη άλλους επαρκείς πόρους συντηρήσεως, η σύνταξις αύτη τερματίζεται από της ημερομηνίας την οποίαν ο Υπουργός Οικονομικών ήθελεν ορίσει~

(γ) σύνταξις χορηγηθείσα εις θήλυ τέκνον δυνάμει του παρόντος εδαφίου τερματίζεται όταν το τέκνον νυμφευθή~

(δ) ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να διατάξη-

(i) την συνέχισιν καταβολής συντάξεως διά τέκνον το οποίον, καίτοι έπαυσε δικαιούμενον ταύτης δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπέστη, καθ’ ον χρόνον εδικαιούτο εις σύνταξιν, πνευματικήν ή σωματικήν αναπηρίαν πιστοποιουμένην ιατρικώς και καθιστώσαν αυτό ανίκανον να κερδίζη τα προς το ζην~

(ii) τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (α) και (γ) της παρούσης επιφυλάξεως, την καταβολήν συντάξεως διά τέκνον το οποίον ανεξαρτήτως ηλικίας κατά τον χρόνον του θανάτου του πατρός του υποφέρει εκ πνευματικής ή σωματικής αναπηρίας πιστοποιουμένης ιατρικώς και καθιστώσης αυτό ανίκανον να κερδίζη τα προς το ζην:

Νοείται ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, εις εκατέραν των περιπτώσεων, να διατάξη τον τερματισμόν της συντάξεως καθ’ οιονδήποτε χρόνον εάν ικανοποιηθή δι’ ιατρικής αποδείξεως ότι η αναπηρία έπαυσεν υφισταμένη ή δεν εμποδίζει το εν λόγω τέκνον να κερδίζη τα προς το ζην.

(2) Οιαιδήποτε συντάξεις πληρωτέαι δυνάμει του παρόντος άρθρου μειούνται κατά ποσόν ίσον προς το εν τρίτον του ετησίου ποσού του λόγω θανάτου καταβαλλομένου ωφελήματος υπό μορφήν συντάξεων πληρωτέων δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ή παντός Νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος αυτόν.

(3) Η ελάχιστη δυνάμει του παρόντος άρθρου καταβλητέα σύνταξη καθορίζεται από την 1η Ιουλίου 1985 σε πενήντα πέντε λίρες και 24 σεντ μηνιαίως και πάνω στο ποσό αυτό υπολογίζονται και οι συντάξεις που χορηγούνται στα τέκνα δυνάμει του παρόντος άρθρου. Η ελάχιστη αυτή σύνταξη δεν υπόκειται στην τιμαριθμική αύξηση που προβλέπεται στο άρθρο 63.

(4) Οιαιδήποτε συντάξεις πληρωτέαι δυνάμει του παρόντος άρθρου ομού μετά του ετησίου ποσού παντός λόγω θανάτου καταβαλλομένου ωφελήματος υπό μορφήν συντάξεων πληρωτέων δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ή παντός Νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος αυτόν εν ουδεμία περιπτώσει υπερβαίνουσι τον κατά την ημέραν του θανάτου μισθόν του διδασκάλου.

(5) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η λέξις “τέκνον” σημαίνει τέκνον το οποίον είναι κάτω της ηλικίας των δεκαεξ ετών ή το οποίον είναι άνω της ηλικίας ταύτης αλλά κάτω της ηλικίας των είκοσι πέντε ετών και φοιτά εις σχολήν, κολλέγιον, πανεπιστήμιον ή άλλο εκπαιδευτικόν ίδρυμα ή εξασκείται υφ’ οιουδήποτε προσώπου δι’ οιονδήποτε επιτήδευμα, επάγγελμα ή τέχνην υπό τοιαύτας συνθήκας ώστε να απαιτήται παρ’ αυτού να αφιεροί εις την φοίτησιν ή εξάσκησιν το σύνολον του χρόνου του ή διατελεί σε ενεργό υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά δυνάμει των περί Εθνικής Φρουράς Νόμων του 1964 μέχρι 1989. Ο όρος περιλαμβάνει-

(α) τέκνον γεννηθέν μετά τον θάνατον του γονέως~

(β) θετόν ή εξώγαμον τέκνον γεννηθέν προ της ημερομηνίας του τραύματος και πλήρως ή κυρίως εξαρτώμενον εκ του αποθανόντος διδασκάλου διά την συντήρησιν του~ και

(γ) τέκνον υιοθετηθέν νομίμως προ της ημερομηνίας του τραύματος και εξαρτώμενον ως προανεφέρθη.

(6) Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζωνται εν περιπτώσει θανάτου διδασκάλου όταν η χήρα ή τα τέκνα αυτού ή αμφότερα δικαιούνται εις συντάξεις δυνάμει του Μέρους VA:

Νοείται ότι εάν αι δυνάμει του Μέρους VA χορηγητέαι συντάξεις είναι συνολικώς μικρότεραι των δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγητέων συντάξεων, καταβάλλονται αι συνολικώς μεγαλύτεραι συντάξεις.