Σύνταξις εν περιπτώσει αφυπηρετήσεως λόγω αναπηρίας

55.-(1) Εάν μόνιμος διδάσκαλος του οποίου ο διορισμός επεκυρώθη καταστή μονίμως ανάπηρος συνεπεία τραύματος το οποίον υπέστη-

(α) εν τη ενεργώ εκτελέσει του καθήκοντος αυτού~ και

(β) άνευ ιδικής του αμελείας~ και

(γ) λόγω περιστάσεων αι οποίαι δύνανται ειδικώς να αποδοθώσιν εις την φύσιν του καθήκοντος αυτού,

το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται-

(i) εάν η αφυπηρέτησις αυτού καταστή αναγκαία ή ουσιαστικώς επιταχυνθή και εάν η συνολική υπηρεσία αυτού είναι ολιγωτέρα των δέκα ετών, να χορηγήση εις αυτόν, αντί φιλοδωρήματος βάσει του άρθρου 48, σύνταξιν βάσει του άρθρου 46 αγνοουμένου του όρου περί συμπληρώσεως υπηρεσίας δέκα ετών~

(ii) να χορηγήση εις αυτόν επί τη αφυπηρετήσει του πρόσθετον σύνταξιν ως ακολούθως υπολογιζομένην επί τη βάσει του μισθού αυτού κατά την ημερομηνίαν της αφυπηρετήσεως αυτού:

Όταν η αναπηρία είναι-

ελαφρά, πέντε εξηκοστά του μισθού

σοβαρά, δέκα εξηκοστά του μισθού

λίαν σοβαρά, δεκαπέντε εξηκοστά του μισθού

πλήρης, είκοσιν εξηκοστά του μισθού.

Διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου οι όροι-

“ελαφρά αναπηρία” σημαίνει βαθμόν αναπηρίας μεταξύ 10% και 30% αμφοτέρων συμπεριλαμβανομένων,

“σοβαρά αναπηρία” σημαίνει βαθμόν αναπηρίας άνω του 30% και μέχρι 50% συμπεριλαμβανομένου,

“λίαν σοβαρά αναπηρία” σημαίνει βαθμόν αναπηρίας άνω του 50% και μέχρι 70% συμπεριλαμβανομένου,

“πλήρης αναπηρία” σημαίνει βαθμόν αναπηρίας άνω του 70%,

ως αύτη και οι βαθμοί ταύτης καθορίζονται εις τον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμον ή πάντα Νόμον τροποποιούντα ή αντικαθιστώντα αυτόν:

Νοείται ότι η πρόσθετος σύνταξις δύναται να μειωθή κατά τοσούτο ποσόν όσον το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε θεωρήσει εύλογον εάν η αναπηρία δεν είναι ο λόγος ή ο μόνος λόγος της αφυπηρετήσεως:

Νοείται περαιτέρω ότι η πρόσθετος σύνταξις ομού μετά της συντάξεως δεν δύναται να υπερβή τα πέντε έκτα του ανωτάτου μισθού του διδασκάλου καθ’ οιονδήποτε χρόνον της υπηρεσίας του.

(2) Οιαδήποτε πρόσθετος σύνταξις πληρωτέα δυνάμει της παραγράφου (ii) του εδαφίου (1) μειούται κατά ποσόν ίσον προς το εν τρίτον του ετησίου ποσού του λόγω αναπηρίας καταβαλλομένου ωφελήματος υπό μορφήν συντάξεως πληρωτέας δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ή παντός νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος αυτόν.

(3) Οιαδήποτε πρόσθετος σύνταξις πληρωτέα δυνάμει της παραγράφου (ii) του εδαφίου (1) ομού μεθ’ οιασδήποτε συντάξεως πληρωτέας δυνάμει του παρόντος Μέρους και του ετησίου ποσού του λόγω αναπηρίας καταβαλλομένου ωφελήματος υπό μορφήν συντάξεως δυνάμει του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου ή παντός Νόμου τροποποιούντος ή αντικαθιστώντος αυτόν δεν δύναται να υπερβή τον μισθόν του διδασκάλου κατά την ημερομηνίαν αφυπηρετήσεως αυτού.