Καταχωρήσεις εξόφλησης και απαλλαγή ιδιοκτησίας από επιβάρυνση

95. Ο έφορος εταιρειών όταν δίνεται απόδειξη προς ικανοποίηση του αναφορικά με εγγεγραμμένη επιβάρυνση-

(α) ότι το χρέος για το οποίο παραχωρήθηκε η επιβάρυνση πληρώθηκε ή ικανοποιήθηκε εξολοκλήρου ή μερικώς ή

(β) ότι μέρος της ιδιοκτησίας που έχει επιβαρυνθεί έχει απαλλαγεί από την επιβάρυνση ή έπαυσε να αποτελεί μέρος της ιδιοκτησίας ή επιχείρησης της εταιρείας,

δύναται να καταχωρίσει μνημόνιο εξόφλησης, ολικώς ή μερικώς, ή του γεγονότος ότι εκείνο το μέρος της ιδιοκτησίας ή της επιχείρησης έχει απαλλαγεί από την επιβάρυνση ή έπαυσε να αποτελεί μέρος της ιδιοκτησίας ή επιχείρησης της εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση, και όταν καταχωρεί μνημόνιο ολικής εξόφλησης, αν του ζητηθεί, παρέχει στην εταιρεία αντίγραφο του.