Οπισθογράφηση πιστοποιητικού εγγραφής πάνω σε χρεωστικά ομόλογα

94.-(1) Η εταιρεία μεριμνά όπως αντίγραφο κάθε πιστοποιητικού καταχώρησης που χορηγείται με βάση το άρθρο 93 οπισθογραφείται πάνω σε κάθε χρεωστικό ομόλογο ή πιστοποιητικού μετοχικού χρεωστικού ομολόγου που εκδίδεται από την εταιρεία και η πληρωμή του οποίου εξασφαλίζεται από την επιβάρυνση που γράφτηκε με τον τρόπο αυτό:

Νοείται ότι καμιά διάταξη στο εδάφιο αυτό δεν ερμηνεύεται ότι απαιτείται από εταιρεία να μεριμνά όπως πιστοποιητικό εγγραφής οποιασδήποτε επιβάρυνσης που δίνεται με τον τρόπο αυτό να οπισθογραφείται πάνω σε χρεωστικό ομόλογο ή πιστοποιητικό μετοχικού χρεωστικού ομολόγου που εκδόθηκε από την εταιρεία πριν από τη σύσταση της επιβάρυνσης.

(2) Αν οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει του και εσκεμμένα εξουσιοδοτεί ή επιτρέπει την παράδοση χρεωστικών ομολόγων ή πιστοποιητικού μετοχικού χρεωστικού ομολόγου που πρέπει να έχει πάνω σε αυτό οπισθογραφημένο πιστοποιητικό καταχώρησης με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού χωρίς την πάνω σε αυτό οπισθογράφηση του αντιγράφου, χωρίς βλάβη οποιασδήποτε άλλης ευθύνης, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.