Μητρώο επιβαρύνσεων τηρείται από τον έφορο εταιρειών

93.-(1) Ο έφορος εταιρειών, τηρεί αναφορικά με κάθε εταιρεία, μητρώο και αρχείο με τον καθορισμένο τύπο, όλων των επιβαρύνσεων που χρειάζονται εγγραφή και όλων των υποθηκών που χρειάζονται καταχώρηση αντίστοιχα, με βάση το μέρος αυτό, και με την πληρωμή τέτοιου δικαιώματος όπως ήθελε οριστεί από κανονισμούς που εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, εγγράφει στο μητρώο και καταχωρεί στο αρχείο τα ακόλουθα στοιχεία αναφορικά με αυτές τις επιβαρύνσεις και υποθήκες-

(α) σε περίπτωση επιβάρυνσης στα οφέλη της οποίας δικαιούνται οι κάτοχοι σειράς χρεωστικών ομολόγων, τέτοια στοιχεία όπως καθορίζονται στο εδάφιο (7) του άρθρου 90

(β) σε περίπτωση υποθήκης-

(i) την ημερομηνία και περιγραφή του εγγράφου που κάνει ή αποδεικνύει την υποθήκη και

(ii) τον αριθμό και ημερομηνία του πιστοποιητικού υποθήκης και

(iii) το με την υποθήκη εξασφαλισμένο ποσό και

(iv) περιληπτικά στοιχεία της υποθηκευμένης ιδιοκτησίας και

(v) τα πρόσωπα που δικαιούνται στην υποθήκη

(γ) σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης-

(i) αν αυτή είναι επιβάρυνση που έγινε από την εταιρεία, την ημερομηνία που έγινε, και αν η επιβάρυνση υπήρχε πάνω σε ιδιοκτησία που αποκτήθηκε από την εταιρεία, την ημερομηνία κτήσης της ιδιοκτησίας

(ii) το εξασφαλισμένο από την επιβάρυνση ποσό και

(iii) περιληπτικά στοιχεία της ιδιοκτησίας που έχει επιβαρυνθεί

(iv) τα πρόσωπα που δικαιούνται την επιβάρυνση.

(2) Ο έφορος χορηγεί πιστοποιητικό της εγγραφής επιβάρυνσης, που καταχωρήθηκε σύμφωνα με το Μέρος αυτό, δηλώνοντας το ποσό που εξασφαλίστηκε από αυτή, και το πιστοποιητικό αποτελεί, αμάχητη απόδειξη ότι υπήρξε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Μέρους αυτού αναφορικά με την καταχώρηση.

(3) Το μητρώο και το αρχείο που τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο αυτό υπόκεινται σε επιθεώρηση από οποιοδήποτε πρόσωπο.