Απαγόρευση διάταξης για οικονομική βοήθεια από εταιρεία για αγορά ή εγγραφή για μετοχές αυτής της ίδιας, ή της μητρικής της εταιρείας

53.-(1) Εκτός όπως προνοείται στο άρθρο αυτό, και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 57Α έως 57ΣΤ, δεν είναι νόμιμο για εταιρεία να παρέχει, αμέσως είτε εμμέσως, και είτε υπό τύπο δανείου, εγγύησης, πρόνοιας για ασφάλεια ή διαφορετικά, οικονομική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά ή εγγραφή μετοχών της εταιρείας που γίνεται ή θα γίνει από οποιοδήποτε πρόσωπο ή όταν η εταιρεία είναι θυγατρική εταιρεία της μητρικής της εταιρείας

Νοείται ότι καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό, δεν θεωρείται ότι απαγορεύει-

(α) το δανεισμό χρημάτων από την εταιρεία κατά τη συνηθισμένη πορεία της εργασίας της, όταν ο δανεισμός χρημάτων αποτελεί μέρος της συνηθισμένης εργασίας της εταιρείας·

(β) την παροχή χρημάτων από εταιρεία, σύμφωνα με το σχέδιο που ισχύει κάθε φορά για την αγορά ή εγγραφή για πλήρη πληρωμή μετοχών της εταιρείας ή της μητρικής της εταιρείας, η οποία είναι αγορά ή εγγραφή από εμπιστευματοδόχους ή για μετοχές που κατέχονται από ή προς όφελος εργοδοτουμένων της εταιρείας και/ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας, περιλαμβανόμενου οποιουδήποτε συμβούλου που απασχολείται έναντι μισθού ή κατέχει αξίωμα στην εταιρεία και/ή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία·

(γ) την παροχή δανείων από εταιρεία σε πρόσωπα άλλα από συμβούλους, τα οποία απασχολούνται στην εταιρεία και/ή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρεία με καλή πίστη, με σκοπό να καταστήσει τα πρόσωπα αυτά ικανά να αγοράσουν ή να εγγραφούν για πλήρως πληρωμένες μετοχές της εταιρείας ή της μητρικής της εταιρείας ώστε να κατέχονται από αυτούς με τον τρόπο της ωφέλιμης ιδιοκτησίας.

(2) Αν εταιρεία ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος άρθρου, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(3) Σε περίπτωση ιδιωτικής εταιρείας, η απαγόρευση του εδαφίου (1) δεν ισχύει εφόσον -

(α) η ιδιωτική εταιρεία δεν είναι θυγατρική εταιρεία οποιασδήποτε εταιρείας που είναι δημόσια εταιρεία, και

(β) η σχετική ενέργεια έχει εγκριθεί σε οποιοδήποτε χρόνο, με απόφαση της γενικής συνέλευσης εταιρείας που εγκρίθηκε με πλειοψηφία πέραν του  90% των ψήφων όλων των εκδομένων μετοχών της εταιρείας:

Νοείται ότι, η εξαίρεση του παρόντος εδαφίου δεν επηρεάζει την υποχρέωση συμμόρφωσης με οποιοδήποτε άλλο άρθρο του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου.

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, “συνδεδεμένη εταιρεία” σημαίνει σε σχέση με εταιρεία οποιαδήποτε θυγατρική της εταιρεία και/ή οποιαδήποτε μητρική της εταιρεία και/ή οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία της μητρικής της εταιρείας.