Ερμηνεία αναφορών σε προσφορά μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων στο κοινό

54.-(1) Αναφορά στο Νόμο αυτό σε προσφορά μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων στο κοινό, τηρουμένων οποιωνδήποτε διατάξεων που περιλαμβάνονται σε αυτή για το αντίθετο, ερμηνεύεται ότι περιλαμβάνει αναφορά σε προσφορά αυτών σε οποιαδήποτε μερίδα του κοινού, είτε επιλέγονται ως μέλη ή κάτοχοι χρεωστικών ομολόγων της ενδιαφερόμενης εταιρείας είτε ως πελάτες του προσώπου που εκδίδει πρόσκληση για εγγραφή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και αναφορές στο Νόμο αυτό ή στο καταστατικό εταιρείας σε προσκλήσεις προς το κοινό να εγγραφεί για μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα ερμηνεύονται ανάλογα, με την επιφύλαξη των προαναφερόμενων.

(2) Το εδάφιο (1) δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ότι απαιτεί όπως οποιαδήποτε προσφορά ή πρόσκληση να θεωρείται ότι γίνεται στο κοινό αν αυτή δύναται κανονικά να θεωρηθεί σε όλες τις περιπτώσεις, ως να μην προορίζεται να καταλήξει, άμεσα ή έμμεσα, στη διάθεση των μετοχών ή χρεωστικών ομολόγων για εγγραφή ή αγορά από πρόσωπα άλλα από εκείνα που λαμβάνουν την προσφορά ή πρόσκληση, ή διαφορετικά ότι είναι εσωτερικό θέμα των προσώπων που κάνουν και λαμβάνουν αυτή, και συγκεκριμένα-

(α) διάταξη στο καταστατικό εταιρείας που απαγορεύει προσκλήσεις προς το κοινό για εγγραφή για μετοχές ή χρεωστικά ομόλογα δεν θεωρείται ότι απαγορεύει πρόσκληση στα μέλη ή κατόχους χρεωστικών ομολόγων που δυνατό κανονικά να θεωρηθούν όπως προαναφέρθηκε  και

(β) οι διατάξεις του Νόμου αυτού που αφορούν ιδιωτικές εταιρείες ερμηνεύονται ανάλογα.