Εξουσία πληρωμής ορισμένων προμηθειών και απαγόρευση πληρωμής άλλων προμηθειών, εκπτώσεων, κλπ.

52.-(1) Είναι νόμιμο για εταιρεία να πληρώνει προμήθεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε αντάλλαγμα εγγραφής του ή συμφωνίας εγγραφής του με ή χωρίς όρους, για μετοχές της εταιρείας ή εξεύρεσης ή συμφωνίας για εξεύρεση με ή χωρίς όρους, εγγραφών για οποιεσδήποτε μετοχές της εταιρείας αν-

(α) η πληρωμή της προμήθειας εξουσιοδοτείται από το καταστατικό  και

(β) η προμήθεια που πληρώθηκε ή που συμφωνήθηκε να πληρωθεί δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό της τιμής για την οποία εκδόθηκαν οι μετοχές ή το ποσό ή το συντελεστή που εξουσιοδοτείται από το καταστατικό οποιοδήποτε είναι το λιγότερο  και

(γ) το ποσό ή συντελεστής επι τοις εκατό της προμήθειας που πληρώθηκε ή συμφωνήθηκε να πληρωθεί είναι -

(i) σε περίπτωση μετοχών που προσφέρθηκαν στο κοινό για εγγραφή, αποκαλύπτεται στην πρόσκληση για εγγραφή  ή

(ii) σε περίπτωση μετοχών που δεν προσφέρθηκαν στο κοινό για εγγραφή, αποκαλύπτεται στη δήλωση αντί πρόσκλησης για εγγραφή, ή στη δήλωση στον καθορισμένο τύπο υπογραμμένη κατά τον ίδιο τρόπο όπως η δήλωση αντί πρόσκλησης για εγγραφή και παραδίνεται για εγγραφή στον έφορο εταιρειών πριν από την πληρωμή της προμήθειας, και όταν εκδίδεται εγκύκλιος ή ειδοποίηση που δεν είναι πρόσκληση για εγγραφή και καλεί σε εγγραφή για τις μετοχές αποκαλύπτεται επίσης στην εγκύκλιο αυτή η ειδοποίηση  και

(δ) ο αριθμός των μετοχών για τον οποίο πρόσωπα συμφώνησαν για προμήθεια, να εγγραφούν χωρίς όρους, αποκαλύπτεται κατά τον προαναφερόμενο τρόπο.

(2) Eκτός από όσα πιο πάνω αναφέρονται, καμιά εταιρεία δεν διαθέτει αμέσως ή εμμέσως οποιεσδήποτε από τις μετοχές της ή ποσό από το κεφάλαιο για την πληρωμή προμήθειας, έκπτωσης ή χορήγησης σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε αντάλλαγμα της εγγραφής του ή συμφωνίας για εγγραφή, με ή χωρίς όρους, για οποιεσδήποτε μετοχές της εταιρείας ή εξεύρεσης ή συμφωνίας για εξεύρεση εγγράφων με ή χωρίς όρους για οποιεσδήποτε μετοχές της εταιρείας, είτε οι μετοχές ή χρήματα διατίθενται με τον τρόπο αυτό με το να προστίθενται στην τιμή αγοράς οποιασδήποτε ιδιοκτησίας που αποκτήθηκε από την εταιρεία ή στην τιμή της σύμβασης οποιασδήποτε εργασίας που πρόκειται να εκτελεστεί για την εταιρεία ή χρημάτων που θα πληρωθούν από την ονομαστική τιμή αγοράς ή τιμή σύμβασης ή διαφορετικά.

(3) Καμιά διάταξη στο άρθρο αυτό δεν επηρεάζει την εξουσία οποιασδήποτε εταιρείας να πληρώνει τέτοια μεσιτικά όπως θα ήταν νόμιμο για την εταιρεία να πληρώνει μέχρι τώρα.

(4) Πωλητής, ιδρυτής ή άλλο πρόσωπο που λαμβάνει πληρωμή σε χρήμα ή μετοχές από εταιρεία έχει και θεωρείται ότι είχε πάντοτε εξουσία να διαθέτει μέρος των χρημάτων ή μετοχών που λήφθηκαν με τον τρόπο αυτό για πληρωμή οποιασδήποτε προμήθειας, πληρωμή της οποίας αν εγίνετο αμέσως από την εταιρεία θα ήταν νόμιμη με βάση το άρθρο αυτό.

(5) Αν σημειωθεί παράλειψη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου αυτού που σχετίζεται με την παράδοση στον έφορο της δήλωσης στον καθορισμένο τύπο, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για την παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι πέντε λίρες.