Έκθεση για πληρωμή ποσού για αγορά μετοχών

51Α.-(1)  Σε περίπτωση καταβολής σε μετρητά ή μη, οποιουδήποτε ποσού για αγορά μετοχών που παραχωρήθηκαν ως μη πληρωθείσες ή ως μερικώς πληρωθείσες, η εταιρεία παραδίδει στον έφορο εταιρειών για εγγραφή, εντός ενός (1) μηνός από την καταβολή του ποσού αυτού, έκθεση στον καθορισμένο τύπο που να δηλώνει το ποσό το οποίο καταβλήθηκε, την ημερομηνία καταβολής του ποσού, τον αριθμό των μετοχών που αντιστοιχούν στο ποσό αυτό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις και περιγραφές των μετόχων που έχουν προβεί στην  καταβολή του ποσού και το ποσό που καταβλήθηκε για κάθε μία μετοχή.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κάθε αξιωματούχος της εταιρείας που ευθύνεται για αυτήν, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα τετρακόσια είκοσι επτά ευρώ (€427) για κάθε μέρα που συνεχίζεται η εν λόγω παράλειψη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση παράλειψης παράδοσης στον έφορο εταιρειών εντός της προβλεπόμενης στο εδάφιο (1) προθεσμίας οποιουδήποτε εγγράφου που απαιτείται να παραδοθεί με βάση τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η εταιρεία ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος που είναι υπεύθυνος για την παράλειψη αυτή, δύναται να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο για θεραπεία και το Δικαστήριο αν ικανοποιηθεί ότι η παράλειψη παράδοσης του εγγράφου ήταν τυχαία ή έγινε εκ παραδρομής ή κρίνει ότι είναι ορθό και δίκαιο να τον απαλλάξει, δύναται να εκδώσει διάταγμα που να παρατείνει το χρόνο της υποχρέωσης παράδοσης του εγγράφου για τέτοια περίοδο όση το Δικαστήριο ήθελε κρίνει σκόπιμο.