Γενικές διατάξεις αναφορικά με εξεταστές

202IΗ.-(1) Το Δικαστήριο δύναται να παύσει τον εξεταστή, εφόσον κρίνει αυτό αναγκαίο.

(2) Σε περίπτωση που εξεταστής παραιτηθεί ή αν για οποιοδήποτε λόγο η θέση του εξεταστή κενωθεί, το Δικαστήριο δύναται, με διάταγμα, να πληρώσει την κενή θέση.

(3) Αίτηση για διάταγμα που γίνεται σύμφωνα με το εδάφιο (2) δύναται να γίνει από -

(α) οποιαδήποτε επιτροπή πιστωτών που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 202ΚΒ, ή

(β) την εταιρεία, ή

(γ) οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος.

(4) Ο εξεταστής περιγράφεται ως «ο εξεταστής» της συγκεκριμένης εταιρείας, αναφορικά με την οποία έχει διοριστεί και όχι με το προσωπικό του όνομα.

(5) Οι πράξεις ενός εξεταστή είναι έγκυρες, ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε ελαττωμάτων τα οποία δυνατό να αποκαλυφθούν μετέπειτα αναφορικά με το διορισμό ή τα προσόντα αυτού.

(6) Ένας εξεταστής είναι προσωπικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε σύμβαση την οποία συνάπτει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του είτε συνάπτει τη σύμβαση αυτή στο όνομα της εταιρείας είτε κάτω από το όνομά του ως εξεταστής ή άλλως πως, εκτός αν η σύμβαση προβλέπει ότι δεν είναι προσωπικά υπεύθυνος για τη σύμβαση αυτή, και δικαιούται, αναφορικά με την ευθύνη αυτή, σε αποζημίωση από τα στοιχεία ενεργητικού:

Νοείται ότι, καμία διάταξη του παρόντος εδαφίου δεν δύναται να ερμηνεύεται ότι περιορίζει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης που θα είχε ο εξεταστής ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου ή ότι περιορίζει οποιαδήποτε ευθύνη που πηγάζει από συμβάσεις που συνήφθηκαν χωρίς εξουσιοδότηση ή ότι παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα σε αποζημίωση σχετικά με εκείνη την ευθύνη.

(7) Εταιρεία, στην οποία έχει διοριστεί εξεταστής ή ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να αποταθεί στο Δικαστήριο για διευκρίνιση οποιασδήποτε ερώτησης που προκύπτει από την εκτέλεση των καθηκόντων του εξεταστή ή άλλως πως.