Ειδοποίηση διορισμού εξεταστή

202IΖ.-(1) Σε. περίπτωση υποβολής αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 202Α, παραδίδεται από τον αιτητή σχετική ειδοποίηση στον έφορο εταιρειών και σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος εντός (3) ημερών.

(2) Εντός είκοσι μίας (21) ημερών από το διορισμό του εξεταστή, ο εξεταστής μεριμνά για τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της ειδοποίησης του διορισμού του και της ημερομηνίας του διορισμού.

(3) Εντός τριών (3) ημερών από τον διορισμό του, ο εξεταστής παραδίδει στον έφορο εταιρειών και στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αντίγραφο του διατάγματος διορισμού του· ο έφορος εταιρειών τηρεί δημόσιο μητρώο που αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, όπου καταγράφονται οι εταιρείες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση για διορισμό εξεταστή ή/και για τις οποίες έχει διοριστεί εξεταστής.

(4) Σε περίπτωση που εταιρεία τελεί, δυνάμει του άρθρου 202Η, υπό την προστασία του Δικαστηρίου, κάθε τιμολόγιο, παραγγελία για αγαθά ή εμπορική επιστολή που εκδίδεται από η εκ μέρους της εταιρείας, εφόσον είναι έγγραφο επί του οποίου εμφανίζεται το όνομα της εταιρείας, φέρει αμέσως μετά από την αναφορά του ονόματος αυτού τη φράση «υπό ΕΞΕΤΑΣΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου».

(5) Η ιστοσελίδα εταιρείας η οποία τελεί υπό την προστασία του Δικαστηρίου και οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται σε τρίτο πρόσωπο από ή εκ μέρους της εν λόγω εταιρείας επί του οποίου εμφανίζεται το όνομα της εταιρείας, αναγράφει αμέσως μετά από την αναφορά του ονόματος αυτού, τη φράση «υπό ΕΞΕΤΑΣΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου» και η δήλωση αυτή βρίσκεται σε εμφανές και εύκολα προσιτό σημείο της ιστοσελίδας.

(6) Η αναφορά στο εδάφιο (5) σε «τρίτο πρόσωπο σημαίνει πρόσωπο» άλλο από -

(α) αξιωματούχο ή εργοδοτούμενο της εν λόγω εταιρείας, ή

(β) μητρική εταιρεία ή θυγατρική της εταιρείας ή αξιωματούχο ή εργοδοτούμενο εκείνης της μητρικής ή θυγατρικής εταιρείας.

(7) Πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) ή (4), είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε πρόστιμο, το οποίο δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(8) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του εδαφίoυ (5) αναφορικά με την ιστοσελίδα της εταιρείας, η σχετική εταιρεία και οποιοσδήποτε αξιωματούχος αυτής που δεν συμμορφώνεται, είναι ένοχοι αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε πρόστιμο, το οποίο δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

(9) Αν η εταιρεία ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους της παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (5) αναφορικά με το ηλεκτρονικό μήνυμα, τότε -

(α) σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία και οποιοσδήποτε αξιωματούχος αυτής που παραλείπει να συμμορφωθεί· και

(β) αν η παράλειψη αφορά πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους της εταιρείας, το πρόσωπο εκείνο,

είναι ένοχοι αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης τους, υπόκεινται σε πρόστιμο το οποίο δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).