Έκθεση εξεταστή

202ΙΘ.-(1) Ο εξεταστής -

(α) όσο πιο σύντομα είναι δυνατόν μετά από το διορισμό του, διαμορφώνει προτάσεις για συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού, σε σχέση με την υπό εξέταση εταιρεία,

(β) άνευ επηρεασμού οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου, διεκπεραιώνει τέτοια άλλα καθήκοντα, τα οποία δύναται να καθορίσει το Δικαστήριο.

(2) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αναφορικά με την ειδοποίηση για γενικές συνελεύσεις, αλλά τηρουμένης ειδοποίησης τουλάχιστον τριών (3) ημερών σε κάθε περίπτωση, ο εξεταστής συγκαλεί και προεδρεύει σε τέτοιες συνελεύσεις των μελών και των πιστωτών όπως κρίνει αυτός σκόπιμο για τους σκοπούς του άρθρου 202ΚΔ και προβαίνει σε έκθεση στο Δικαστήριο, εντός εξήντα (60) ημερών από τον διορισμό του ή εντός τέτοιας μεγαλύτερης περιόδου, όπως το Δικαστήριο δύναται να επιτρέψει.

(3) Σε περίπτωση που, κατόπιν αίτησης του εξεταστή, το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι ο εξεταστής δεν θα μπορέσει να υποβάλει έκθεση στο Δικαστήριο εντός της περιόδου των τεσσάρων (4) μηνών που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 202Η, αλλά θα μπορέσει να υποβάλει έκθεση αν η περίοδος αυτή παραταθεί, το Δικαστήριο με διάταγμα δύναται να παρατείνει την περίοδο για διάστημα όχι μεγαλύτερο των εξήντα (60) ημερών ώστε να μπορέσει ο εξεταστής να υποβάλει την έκθεση.

(4) Σε περίπτωση που ο εξεταστής έχει υποβάλει έκθεση, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, στο Δικαστήριο και η περίοδος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 202Η και οποιαδήποτε περίοδος παράτασης που επιτρέπεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) έχει λήξει, το Δικαστήριο δύναται, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης του εξεταστή, να παρατείνει την εν λόγω περίοδο για όσο χρόνο το Δικαστήριο θεωρεί αναγκαίο για να μπορέσει να εκδώσει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 202ΚΕ.

(5) Ο εξεταστής παρέχει αντίγραφο της έκθεσής του σύμφωνα με το παρόν άρθρο -

(α) στην υπό εξέταση εταιρεία κατά την ίδια ημέρα που μεριμνά να παραδοθεί η έκθεση αυτή στο Δικαστήριο,

(β) σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος, κατόπιν σχετικής έγγραφης αίτησης σε αυτόν.

(6) Το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν σχετικής αίτησης, να δώσει οδηγίες με τις οποίες να δύναται να απαλειφθούν από την παροχή αντιγράφου της έκθεσης, οποιεσδήποτε πληροφορίες, η συμπερίληψη των οποίων πιθανόν να επηρεάσει δυσμενώς την επιβίωση της εταιρείας ή ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης της ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern).

(7) Σε περίπτωση που ο εξεταστής δεν μπορεί να προβεί σε συμφωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη και οποιαδήποτε άλλα σχετιζόμενα πρόσωπα αναφορικά με το θέμα ή τη διαμόρφωση προτάσεων για συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού σε σχέση με την υπό εξέταση εταιρεία, δύναται να αποταθεί στο Δικαστήριο για την παροχή οδηγιών σε σχέση με το θέμα αυτό και το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν τέτοιας αίτησης, να εκδώσει τέτοιες οδηγίες ή τέτοιο διάταγμα, συμπεριλαμβανομένου διατάγματος για την εκκαθάριση της εταιρείας, αν το κρίνει δίκαιο και σύμφωνο με τις αρχές της επιείκειας.