Περιεχόμενο έκθεσης του εξεταστή

202Κ. Η έκθεση του εξεταστή σύμφωνα με το άρθρο 202ΙΘ περιλαμβάνει -

(α) τις προτάσεις που τέθηκαν ενώπιον των απαιτούμενων συνελεύσεων,

(β)  οποιεσδήποτε  διαφοροποιήσεις  των  προτάσεων  που  υιοθετήθηκαν  σε  οποιεσδήποτε από τις συνελεύσεις,

(γ) το αποτέλεσμα κάθε μίας από τις απαιτούμενες συνελεύσεις,

(δ) τη σύσταση της επιτροπής πιστωτών, αν υπάρχει,

(ε) δήλωση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων και μελλοντικών υποχρεώσεων της εταιρείας, κατά την ημερομηνία της έκθεσης αυτής,

(στ) κατάλογο των πιστωτών της εταιρείας, το ποσό που οφείλεται στον κάθε πιστωτή, τη φύση και την αξία οποιασδήποτε εξασφάλισης που κατέχεται από οποιοδήποτε πιστωτή και τη σειρά προτεραιότητας οποιουδήποτε πιστωτή σύμφωνα με το άρθρο 300 ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη του νόμου,

(ζ) κατάλογο των αξιωματούχων της εταιρείας,

(η) τις συστάσεις του,

(θ) απόδειξη δημοσιεύσεων που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202ΛΓ,

(ι) απόδειξη ειδοποιήσεων που καταχωρήθηκαν στον έφορο εταιρειών,

(ια) οποιαδήποτε άλλα θέματα, τα οποία ο εξεταστής κρίνει κατάλληλα ή για τα οποία δίνει οδηγίες το Δικαστήριο.