Αποκήρυξη συμβάσεων

202ΚΑ.-(1) Σε περίπτωση που πρόκειται να διαμορφωθούν προτάσεις συμβιβασμού ή σχεδίου διακανονισμού αναφορικά με εταιρεία, η εταιρεία δύναται μετά από έγκριση του Δικαστηρίου, να επιβεβαιώνει ή να αποκηρύσσει οποιαδήποτε σύμβαση, σύμφωνα με την οποία κάποιο στοιχείο εκτέλεσης, εκτός από την πληρωμή, παραμένει να εκτελεστεί τόσο από την εταιρεία όσο και από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο υφίσταται απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα αυτής της αποκήρυξης παραμένει ως μη εξασφαλισμένος πιστωτής για το ποσό αυτής της απώλειας ή ζημίας.

(3) Για σκοπούς διευκόλυνσης της διαμόρφωσης, εξέτασης ή επιβεβαίωσης συμβιβασμού ή σχεδίου διακανονισμού, το Δικαστήριο δύναται να προβεί σε ακρόαση και να εκδώσει διάταγμα, με το οποίο να καθορίζει το ποσό αυτής της απώλειας ή ζημίας και το ποσό, το οποίο καθορίζεται με τον τρόπο αυτό, οφείλεται από την εταιρεία στον πιστωτή ως εξ αποφάσεως χρέος.

(4) Σε περίπτωση που ο εξεταστής δεν είναι μέρος της αίτησης προς το Δικαστήριο για τους σκοπούς του εδαφίου (1), η εταιρεία επιδίδει ειδοποίηση αυτής της αίτησης στον εξεταστή και ο εξεταστής δύναται να παρουσιαστεί για να ακουστεί κατά την ακρόαση οποιασδήποτε τέτοιας αίτησης.

(5) Σε περίπτωση που το Δικαστήριο εγκρίνει την επιβεβαίωση ή την αποκήρυξη σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δύναται να εκδώσει ταυτόχρονα τέτοια διατάγματα, όπως σχετικά θεωρεί πρέπον, συμπεριλαμβανομένων διαταγμάτων αναφορικά με ειδοποίηση σε οποιοδήποτε μέρος επηρεάζεται από την επιβεβαίωση ή αποκήρυξη ή δήλωση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε μέρους που επηρεάζεται από την επιβεβαίωση ή αποκήρυξη.