Διορισμός επιτροπής πιστωτών

202ΚΒ.-(1) Ο εξεταστής δύναται να διορίσει επιτροπή πιστωτών και το Δικαστήριο, κατόπιν σχετικής αίτησης, διατάσσει τον εξεταστή όπως διορίσει επιτροπή πιστωτών για να τον βοηθήσει κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του.

(2) Εκτός όπου διατάσσεται διαφορετικά από το Δικαστήριο, επιτροπή, η οποία διορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (1), αποτελείται από όχι περισσότερα από πέντε (5) μέλη και περιλαμβάνει τους κατόχους των τριών (3) μεγαλυτέρων μη εξασφαλισμένων αξιώσεων ή τους δεόντως διορισμένους αντιπροσώπους τους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συμμετέχουν.

(3) Ο εξεταστής παρέχει στην επιτροπή αντίγραφα οποιωνδήποτε προτάσεων συμβιβασμού ή σχεδίου διακανονισμού, η οποία δύναται να εκφράσει γνώμη επί των προτάσεων εκ μέρους της ίδιας ή εκ μέρους των πιστωτών ή τάξεων πιστωτών που αντιπροσωπεύονται από αυτήν.

(4) Κατά το συντομότερο πρακτικά δυνατόν, μετά τον διορισμό επιτροπής σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο εξεταστής συνεδριάζει με την επιτροπή για να διεξαγάγει οποιεσδήποτε εργασίες που δύνανται να είναι αναγκαίες.