Προτάσεις για συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού

202ΚΓ.-(1) Οι προτάσεις για συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού -

(α) ορίζουν κάθε τάξη μελών και πιστωτών της εταιρείας,

(β) ορίζουν οποιαδήποτε τάξη μελών και πιστωτών, τα συμφέροντα ή οι αξιώσεις της οποίας δεν παραβλάπτονται από τις προτάσεις,

(γ) ορίζουν οποιαδήποτε τάξη μελών και πιστωτών, τα συμφέροντα ή οι αξιώσεις της οποίας παραβλάπτονται από τις προτάσεις,

(δ) παρέχουν ίση μεταχείριση για κάθε αξίωση ή συμφέρον συγκεκριμένης τάξης, εκτός αν ο κάτοχος της συγκεκριμένης αξίωσης ή συμφέροντος συμφωνήσει να δεχθεί λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση,

(ε) προβλέπουν για την εφαρμογή των προτάσεων,

(στ) διευκρινίζουν οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνουν αναφορικά με τη διαχείριση ή διοίκηση της εταιρείας, αν ο εξεταστής το θεωρήσει αναγκαίο ή επιθυμητό για να διευκολύνει την επιβίωση της εταιρείας και ολόκληρης ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης της ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern),

(ζ) ορίζουν οποιεσδήποτε αλλαγές πρέπει να γίνουν στο ιδρυτικό και καταστατικό έγγραφο της εταιρείας είτε αναφορικά με τη διαχείριση ή διοίκηση της εταιρείας είτε διαφορετικά, αν ο εξεταστής το θεωρήσει αναγκαίο ή επιθυμητό,

(η) δύναται να συμπεριλαμβάνουν την ελεγχόμενη πλήρη ή μερική μετατροπή σε μετρητά των στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας, ελεύθερα από δικαιώματα επίσχεσης και άλλες επιβαρύνσεις που άπτονται του προϊόντος πώλησης ή διαφορετικά, όπως δύναται να καθορίσει το Δικαστήριο, την αναδιάρθρωση μακροπρόθεσμων χρεών της εταιρείας, τη μετατροπή βραχυπρόθεσμων χρεών σε μακροπρόθεσμα χρέη ή αξίες, τρόπους διαχείρισης συμβάσεων χωρίς καθορισμένους όρους, τρόπους επίλυσης διαφορών και τέτοια άλλα θέματα, τα οποία θεωρεί κατάλληλα ο εξεταστής,

(θ) παρέχουν κατάλληλες εναλλακτικές επιλογές, ούτως ώστε η εταιρεία να μην πρέπει να διαθέσει ή να παύσει να χρησιμοποιεί ως κύριο χώρο στέγασης την επαγγελματική της στέγη, λαμβάνοντας υπόψη τα έξοδα που πιθανόν να υποστεί η εταιρεία εάν συνεχίσει να χρησιμοποιεί την επαγγελματική στέγη, τη δήλωση των υποθέσεων της εταιρείας και την ικανότητα οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους να συνεισφέρει στα έξοδα, στην έκταση που είναι ευλόγως πρακτικά δυνατόν, νοουμένου ότι ο πρωταρχικός στόχος της επιβίωσης της εταιρείας ως δρώσας οικονομικής μονάδας (going concern) δεν υπονομεύεται και με σκοπό την προστασία της επαγγελματικής στέγης της εταιρείας:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, «επαγγελματική στέγη» σημαίνει υποστατικό, το οποίο χρησιμοποιείται από την εταιρεία ως κύριος χώρος στέγασης και διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης της και που είναι απαραίτητο για την συνέχιση της λειτουργίας αυτής.

(2) Κατάσταση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων και μελλοντικών υποχρεώσεων, κατά το χρόνο των προτάσεων, επισυνάπτεται σε κάθε αντίγραφο των προτάσεων πoυ υποβάλλονται στις συνελεύσεις των μελών και των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 202ΚΔ.

(3) Σε κάθε αντίγραφο των προτάσεων επισυνάπτεται και περιγραφή του υπολογιζόμενου οικονομικού αποτελέσματος σε περίπτωση υποθετικής εκκαθάρισης της εταιρείας για κάθε τάξη μελών και πιστωτών.

(4) Το Δικαστήριο, αν το θεωρεί πρέπον, δύναται να δώσει οδηγίες όπως οι προτάσεις περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε άλλες πρόνοιες.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και των άρθρων 202ΚΕ και 202ΚΣΤ, η αξίωση πιστωτή εναντίον της εταιρείας παραβλάπτεται αν λάβει μικρότερη πληρωμή αναφορικά με την αξίωση του παρά το πλήρες ποσό που οφείλεται αναφορικά με την αξίωση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το διορισμό του εξεταστή.

(6) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και των άρθρων 202ΚΕ και 202ΚΣΤ, το συμφέρον μέλους της εταιρείας σε εταιρεία παραβλάπτεται, αν -

(α) μειωθεί η ονομαστική αξία των μετοχών του στην εταιρεία,

(β) στην περίπτωση που δικαιούται πάγιο μέρισμα αναφορικά με τις μετοχές του στην εταιρεία, μειωθεί το ποσό του μερίσματος αυτού,

(γ) στερείται όλα ή οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων που του αναλογούν λόγω των μετοχών του στην εταιρεία,

(δ) μειωθεί το ποσοστιαίο συμφέρον του στο συνολικό εκδοθέν κεφάλαιο της εταιρείας, ή

(ε) στερείται των μετοχών του στην εταιρεία.