Εξέταση των προτάσεων από τα μέλη και τους πιστωτές

202ΚΔ.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε συνέλευση των μελών ή των πιστωτών ή οποιασδήποτε τάξης μελών ή πιστωτών που συγκαλείται για την εξέταση προτάσεων για συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού και δεν εξουσιοδοτεί μέλη ή πιστωτές ή οποιαδήποτε τάξη μελών ή πιστωτών να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με τις εν λόγω προτάσεις κατά τη διάρκεια τέτοιας συνέλευσης, εκτός όπου ρητά προβλέπεται από το παρόν άρθρο.

(2) Σε συνέλευση, στην οποία εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, δύναται να υποβληθούν διαφοροποιήσεις σε προτάσεις αλλά αυτές δύναται να γίνουν αποδεκτές μόνο με την έγκριση του εξεταστή.

(3) Προτάσεις θεωρούνται ότι έχουν γίνει αποδεκτές από συνέλευση των πιστωτών ή τάξης πιστωτών όταν η πλειοψηφία σε αξία των πιστωτών ή τάξης πιστωτών που εκπροσωπούνται στη συνέλευση αυτή έχουν ψηφίσει, είτε προσωπικά, είτε μέσω αντιπροσώπου, υπέρ της έγκρισης των προτάσεων.

(4) Στην περίπτωση πιστωτή που απέχει από την ψηφοφορία ή που με άλλο τρόπο παραλείπει να ψηφίσει αναφορικά με τις προτάσεις, κατ' ουδένα τρόπο το εδάφιο (3) δύναται να ερμηνευθεί ως να επέτρεπε αυτή η αποχή ή παράλειψη να θεωρηθεί ως ψήφος αυτού του προσώπου εναντίον των προτάσεων.

(5) (α) Σε περίπτωση που κυβερνητική αρχή είναι πιστωτής της εταιρείας, η αρχή αυτή δικαιούται να αποδέχεται προτάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ανεξαρτήτως -

(ί) του ότι οποιαδήποτε αξίωση τέτοιας αρχής ως πιστωτή παραβλάπτεται από τις προτάσεις, ή

(ίi) οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας.

(β) Στο παρόν εδάφιο, «κυβερνητική αρχή» σημαίνει το Κράτος, την Κυβέρνηση ή τον Έφορο Φορολογίας ή οποιαδήποτε δημοτική ή τοπική αρχή στη Δημοκρατία.

(6) Οι διατάξεις του άρθρου 138 εφαρμόζονται σε οποιοδήποτε ψήφισμα, στο οποίο σχετίζεται το εδάφιο (4), το οποίο εγκρίνεται σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση. 

(7) Οι διατάξεις των εδαφίων (2) μέχρι (5) του άρθρου 199 εφαρμόζονται κατ' αναλογίαν σε συνελεύσεις που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(8) Κάθε ειδοποίηση με την οποία συγκαλείται συνέλευση, αποστέλλεται σε πιστωτή ή μέλος και συνοδεύεται από δήλωση, η οποία εξηγεί το αποτέλεσμα του συμβιβασμού ή του σχεδίου διακανονισμού και συγκεκριμένα δηλώνει οποιαδήποτε ουσιαστικά 
συμφέροντα των συμβούλων της εταιρείας είτε ως σύμβουλοι είτε ως μέλη είτε ως πιστωτές της εταιρείας ή διαφορετικά και το αποτέλεσμα σε αυτά του συμβιβασμού ή του σχεδίου διακανονισμού στην έκταση που είναι διαφορετικό από την επίδραση σε παρόμοια συμφέροντα άλλων προσώπων.