Ευθύνη εμπιστευματοδόχων για κατόχους χρεωστικών ομολόγων

85.-(1) Τηρουμένων των πιο κάτω διατάξεων του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνεται σε συμβόλαιο εμπιστεύματος για εξασφάλιση έκδοσης χρεωστικών ομολόγων, ή σε οποιαδήποτε σύμβαση με τους κατόχους χρεωστικών ομολόγων που εξασφαλίστηκαν από έγγραφο που δημιουργεί εμπίστευμα, είναι άκυρη στην έκταση που θα έχει ως συνέπεια την εξαίρεση εμπιστευματοδόχου των από ή την κάλυψη του εναντίον ευθύνης για παράβαση εμπιστεύματος όταν παραλείπει να επιδείξει το βαθμό φροντίδας και επιμέλειας που απαιτείται από αυτόν ως εμπιστευματοδόχου λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του συμβολαίου εμπιστεύματος που του χορηγεί εξουσίες, εξουσιοδοτήσεις ή διακριτικές εξουσίες.

(2) Το εδάφιο (1) δεν ακυρώνει-

(α) οποιαδήποτε απαλλαγή που διαφορετικά χορηγείται έγκυρα αναφορικά με πράξη ή παράλειψη από τον εμπιστευματοδόχο πριν από την παροχή της απαλλαγής ή

(β) οποιαδήποτε πρόνοια που καθιστά δυνατή τη χορήγηση τέτοιας απαλλαγής-

(i) με συμφωνία σε αυτή από πλειοψηφία όχι μικρότερη των τριών τετάρτων σε αξία των κατόχων χρεωστικών ομολόγων που είναι παρόντες και ψηφίζουν προσωπικά ή με αντιπρόσωπο, όταν γίνονται δεκτοί αντιπρόσωποι, σε συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και

(ii) είτε αναφορικά με συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις ή σε περίπτωση θανάτου του εμπιστευματοδόχου ή σε περίπτωση που θα σταματήσει να ενεργεί.

(3) Το εδάφιο (1) δεν συνεπάγεται-

(α) ακύρωση οποιασδήποτε διάταξης που βρίσκεται σε ισχύ κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου εφόσον οποιοδήποτε πρόσωπο που τότε εδικαιούτο ευεργέτημα εκείνης της διάταξης ή που του δόθηκε το ευεργέτημα εκείνο μεταγενέστερα με βάση το εδάφιο (4) παραμένει εμπιστευματοδόχος του εν λόγω εμπιστεύματος ή

(β) αποστέρηση προσώπου, οποιασδήποτε εξαίρεσης ή δικαιώματος προς κάλυψη αναφορικά με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του στη διάρκεια της ισχύος οποιασδήποτε τέτοιας διάταξης.

(4) Εφόσον εμπιστευματοδόχος συμβολαίου εμπιστεύματος εξακολουθεί να δικαιούται στο ευεργέτημα διάταξης που επιφυλάσσεται από το εδάφιο (3) το ευεργέτημα της διάταξης αυτής δύναται να δοθεί είτε-

(α) σε όλους τους εμπιστευματοδόχους του συμβολαίου εμπιστεύματος παρόντες και μέλλοντες ή

(β) σε οποιουσδήποτε κατονομαζόμενους ή προτεινόμενους επιτρόπους εμπιστεύματος του, με ψήφισμα που λαμβάνεται με πλειοψηφία όχι μικρότερη από τα τρία τέταρτα σε αξία των κατόχων χρεωστικών ομολόγων που είναι παρόντες προσωπικώς ή, όταν γίνονται δεκτοί αντιπρόσωποι, με αντιπρόσωπο σε συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του συμβολαίου ή, αν στο συμβόλαιο δεν περιλαμβάνεται διάταξη για τη σύγκληση συνελεύσεων, σε συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό με οποιοδήποτε τρόπο ήθελε εγκριθεί από το Δικαστήριο.