Δικαίωμα επιθεώρησης μητρώου κατόχων χρεωστικών ομολόγων και σε αντίγραφα μητρώου και συμβολαίων εμπιστεύματος

84.-(1) Κάθε μητρώο κατόχων χρεωστικών ομολόγων εταιρείας είναι ανοικτό για επιθεώρηση από κάθε εγγεγραμμένο κάτοχο τέτοιων ομολόγων ή κάτοχο μετοχών στην εταιρεία χωρίς πληρωμή τέλους και από κάθε άλλο πρόσωπο με πληρωμή τέλους πενήντα μιλς ή τέτοιου μικρότερου ποσού που δυνατό να καθοριστεί από την εταιρεία, εκτός όταν είναι κανονικά κλειστό, (αλλά τηρουμένων των περιορισμών που η εταιρεία δύναται να επιβάλει σε γενική συνέλευση με τρόπο που να επιτρέπεται η επιθεώρηση όχι λιγότερο από δύο ώρες την ημέρα).

(2) Οποιοσδήποτε τέτοιος εγγεγραμμένος κάτοχος χρεωστικών ομολόγων ή κάτοχος μετοχών όπως προαναφέρθηκε ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο δύναται να απαιτήσει αντίγραφο του μητρώου των κατόχων χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας ή μέρους του με την πληρωμή είκοσι πέντε μιλς για κάθε εκατό λέξεις που απαιτούνται να αντιγραφούν.

(3) Αντίγραφο συμβολαίου εμπιστεύματος για εξασφάλιση έκδοσης χρεωστικών ομολόγων αποστέλλεται σε κάθε κάτοχο των ομολόγων αυτών μετά από αίτηση του και πληρωμή στην περίπτωση τυπογραφημένου συμβολαίου εμπιστεύματος, του ποσού των πενήντα μιλς ή μικρότερου ποσού που η εταιρεία ήθελε καθορίσει, ή όταν το συμβόλαιο εμπιστεύματος δεν τυπογραφήθηκε με την πληρωμή ποσού είκοσι πέντε μιλς για κάθε εκατό λέξεις που πρέπει να αντιγραφούν.

(4) Αν επιθεώρηση δεν γίνει δεκτή, ή υπάρξει άρνηση να παραχωρηθεί αντίγραφο ή αν δεν αποσταλεί αντίγραφο, η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες και επιπρόσθετα υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης είκοσι πέντε λιρών.

(5) Όταν η εταιρεία που ευθύνεται για την παράλειψη δεν συμμορφωθεί όπως προαναφέρθηκε, το Δικαστήριο δύναται με διάταγμα να εξαναγκάσει άμεση επιθεώρηση του μητρώου ή να διατάξει όπως τα αντίγραφα που ζητήθηκαν αποσταλούν στο πρόσωπο που τα ζητεί.

(6) Για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, μητρώο λογίζεται ότι είναι κανονικά κλειστό αν είναι κλειστό σύμφωνα με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο καταστατικό ή στα χρεωστικά ομόλογα ή στην περίπτωση μονάδων χρεωστικών ομολόγων, στο πιστοποιητικό ή στο έγγραφο που δημιουργεί εμπίστευμα ή σε άλλο έγγραφο που ασφαλίζει τα χρεωστικά ομόλογα ή τίτλους ομολογιακού δανείου κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου ή περιόδων, όπως δυνατό να οριστεί σε αυτά, που δεν υπερβαίνουν συνολικά τις τριάντα ημέρες σε οποιοδήποτε έτος.