Διηνεκή χρεωστικά ομόλογα

86. Όρος που περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε χρεωστικά ομόλογα ή συμβόλαιο που εξασφαλίζει χρεωστικά ομόλογα, δεν είναι άκυρος για μόνο το λόγο ότι τα χρεωστικά ομόλογα γίνονται για αυτό το λόγο μη εξαγοράσιμα ή εξαγοράσιμα μόνο στην περίπτωση παρέλευσης αίρεσης οσοδήποτε απομακρυσμένης, ή μετά την πάροδο περιόδου οσοδήποτε μεγάλης, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε κανόνα του δικαίου επιείκειας για το αντίθετο.