Εξουσία για επανέκδοση εξαγορασθέντων χρεωστικών ομολόγων σε ορισμένες περιπτώσεις

87.-(1) Όταν εταιρεία εξαγόρασε χρεωστικά ομόλογα που εκδόθηκαν προηγουμένως τότε-

(α) εκτός αν διατάξη για το αντίθετο, ρητή ή σιωπηρή, περιέχεται στο καταστατικό ή σε οποιαδήποτε σύμβαση που συνήψε η εταιρεία

(β) αν η εταιρεία, με ψήφισμα της προς το σκοπό αυτό ή με οποιαδήποτε άλλη πράξη, εκδήλωσε την πρόθεση της να ακυρώσει τα χρεωστικά ομόλογα, η εταιρεία αποκτά και λογίζεται ότι πάντοτε κατείχε, εξουσία να επανεκδώσει τα χρεωστικά ομόλογα είτε με την επανέκδοση των ιδίων χρεωστικών ομολόγων ή με την έκδοση άλλων χρεωστικών ομολόγων, αντί αυτών.

(2) Κατά την επανέκδοση εξαγορασθέντων χρεωστικών ομολόγων, το πρόσωπο που δικαούται στα χρεωστικά ομόλογα αποκτά, και λογίζεται ότι πάντοτε κατείχε, τις ίδιες προτεραιότητες ωσάν ουδέποτε να μην είχαν εξαγοραστεί τα χρεωστικά ομόλογα.

(3) Όταν εταιρεία κατέθεσε οποιαδήποτε χρεωστικά της ομόλογα για να εξασφαλίσει προκαταβολές από καιρό σε καιρό έναντι τρεχούμενου λογαριασμού ή διαφορετικά, τα χρεωστικά ομόλογα δεν λογίζονται ως εξαγορασθέντα μόνο για το λόγο ότι ο λογαριασμός της εταιρείας έπαυσε να είναι χρεωστικός κατά τη διάρκεια της κατάθεσης των χρεωστικών ομολόγων.

(4) Η επανέκδοση χρεωστικού ομολόγου ή η έκδοση άλλου χρεωστικού ομολόγου αντί αυτού με βάση την εξουσία που χορηγείται με το παρόν άρθρο ή της εξουσίας που λογίζεται ότι κατείχε η εταιρεία, λογίζεται ως έκδοση νέων χρεωστικών ομολόγων για σκοπούς τέλους χαρτοσήμου αλλά δεν λογίζεται με τον τρόπο αυτό για τους σκοπούς οποιασδήποτε διάταξης που περιορίζει το ποσό ή τον αριθμό χρεωστικών ομολόγων που θα εκδοθούν:

Νοείται ότι πρόσωπο που δανείζει χρήματα με εγγύηση χρεωστικών ομολόγων που επανεκδόθηκαν με βάση το παρόν άρθρο που φαίνονται χαρτοσημασμένα κατάλληλα δύναται να παρουσιάσει το χρεωστικό ομόλογο ως απόδειξη σε οποιαδήποτε διαδικασία για την εκτέλεση της ασφάλειας του χωρίς την καταβολή του τέλους χαρτοσήμου, ή οποιασδήποτε ποινής αναφορικά με αυτό, εκτός αν γνώριζε, ή αν μπορούσε να ανακαλύψει αν δεν έδειχνε αμέλεια, ότι το χρεωστικό ομόλογο δεν ήταν κατάλληλα χαρτοσημασμένο, αλλά σε τέτοια περίπτωση η εταιρεία ευθύνεται για την καταβολή του κανονικού τέλους χαρτοσήμου και για ποινή.