Ειδική εκτέλεση συμβάσεων για ανάληψη χρεωστικών ομολόγων

88. Σύμβαση με εταιρεία για τη λήψη και αποπληρωμή χρεωστικών ομολόγων της εταιρείας δύναται να εκτελεστεί με διάταγμα ειδικής εκτέλεσης.